ارورهای ماشین ظرفشویی | خطا های ماشین ظرفشویی

ارورهای ماشین ظرفشویی

ارور ماشین ظرفشویی

ارور ظرفشویی بوش

E4 -  خرابی رله ایمنی المنت - مشکل برد الکترونیک - خرابی هیترزئولیت - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E5 -  سر ریز شدن بیش از حد آب داخل دستگاه - معیوب بودن آب شمار - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E00 -  این شرح بدون خطا می باشد دستگاه ریست شود

E01 -  گرفتگی پمپ تخلیه - پمپ نیمه کاره عمل میکند - تاخیر در تخلیه به موقع آب - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E02 -  معیوب بودن رله برد الکترونیک برای گرم کردن المنت - خرابی و سوختگی خود المنت (هیتر) - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

E03 -  خرابی و یا سوختگی رله کمکی برای گرم کردن المنت - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

E06 -  چک کردن ولتاژ - مقدار مقاومت سنسور چک شود - خرابی سنسور- دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

E07 -  مشکل خرابی در سیستم خشک کن زئولیت می باشد - خرابی در فن خشک کن - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

E08 -  خطای گرم کردن آب - افت در ولتاژ - نصب سیم ارت - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

E09 -  چک کردن مقدار مقاومت المنت - بررسی کردن سیم کشی دستگاه - چک کردن رله برد الکترونیک- دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

E10 -  خرابی در سیستم زئولیت - چک کردن مقدار مقاومت در المنت - بررسی سیم کشی دستگاه- دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

E11 -  خرابی سنسور NTC مقدار اهم سنسور چک شود - تعویض سنسور - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

E12 -  خرابی سنسور NTC - تعویض سنسور NTC - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

E13 -  این خطا مربوط است به درجه دمای بالای آب 75 درجه  - خرابی سنسور گرمایشی مقدار اهم سنسور دما چک شود - خرابی از مدار برد اصلی دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

E14 -  برنامه متوقف شده است همراه با تخلیه - سنسور آب شمار چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

E15 -  برنامه دستگاه متوقف می شود همراه با متناوب پمپاژ - آب ریزش از کف دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

E16 -  دریچه آب بررسی شود - برنامه دستگاه متوقف شده با متناوب پمپاژ - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

E17 -  برنامه دستگاه متوقف شده با متناوب پمپاژ - دریچه تامین آب چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

E18 -  چراغ تامین آب دستگاه روشن می شود - برنامه دستگاه متوقف شده با متناوب پمپاژ - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

E19 -  علت این خطا از خرابی برد الکترونیک می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

E20 -  اشکال این خطا از مقادیر مقاومت پمپ گرما اشتباه شده است - هیت پمپ را چک کنید - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

E21 -  مشکل این خطا مربوط می شود به مسدود شدن و یا گرفتگی هیت پمپ دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

E22 -  این خطا مربوط می شود به باقی ماندن آب داخل پمپ - خرابی پمپ - فیلتر - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

E23 -  پیغام این خطا از خرابی و سوختگی کامل پمپ دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

E24 -  علت این خطا شلنگ خروجی مسدود شده است خرابی پمپ - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

E25 -  مشکل این خطا از عدم تخلیه آب می باشد - سوختگی پمپ تخلیه - نشت آب داخل پمپ - خرابی از مدار برد دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

E26 -  اشکال این خطا از سوئیچ سنسور کف می باشد - بررسی سیم کشی دستگاه - خرابی سویچ آب ریزش کف دستگاه - چک کردن ولتاژ - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

E27 -  سیم ارت دستگاه چک شود - چک کردن ولتاژ - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E28 -  کثیفی و خرابی اکوا سنسور - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

E29 -  ولتاژ دستگاه چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

E30 -  ولتاژ برق دستگاه 290 - گلنت روی درب دستگاه بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E31 - این خطا مربوط به برد می باشد - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

E32 - این خطا مربوط به برد می باشد - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

EE01 -  قبل از زدن استارت اشکال از برد الکترونیک - بعد از زدن استارت اشکال از موتور دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

EE17 -  خرابی از شیر برقی - فشار آب بالاتر از حد می باشد - خرابی از فرمان برد دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

EE20 -  ابتدای کارکرد دستگاه سوختگی و یا اتصال موتور - وسط و انتهای کارکرد دستگاه اشکال از برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

EE24 -  اشکال این خطا از پمپ تخلیه می باشد - هیت پمپ - خرابی از برد الکترونیک سوکت - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E00 - بدون خطا

F17 -  کنترل کننده جریان دریچه آب را بررسی کنید - پروانه چرخ تشخیص داده نشده - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور ماشین ظرفشویی ال جی

IE - این خطا از آب ورودی دستگاه می باشد - سوختگی شیر برقی - خرابی برد الکترونیک - شیر ورودی چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

OE - اشکال این خطا از تخلیه آب دستگاه می باشد - پمپ تخلیه بررسی شود - برد اصلی معیوب می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

EI - دستگاه دارای نشتی آب می باشد - سوختگی ببین کف - سیم کشی چک شود و در آخر ایراد از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

FE - اشکال این خطا از خرابی شیر برقی آب می باشد - وارد شدن بیش از حد آب داخل مخزن دستگاه - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

PF - دستگاه دچار قطعی برق شده است - خرابی برد اصلی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

HE - این خطا مربوط به هیتر (المنت) دستگاه می باشد - ممکن است خرابی از مدار برد دستگاه باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

TE - اشکال این خطا از ترمیستور دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

LE - این خطا مربوط به قفل شدن موتور دستگاه می باشد - سوختگی موتور - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

CE - مشکل این ارور از جریان کشی موتور

CD - نمایشگر کول درای

CL - خطای قفل کودک

ST - استریل کردن UV برنامه

F - برنامه اوتومات

 

ارور ظرفشویی سامسونگ مدل : ST151

DR - این خطا مربوط می شود به درب دستگاه - درب دستگاه بسته نشده است

E2 - خطای ورودی آب دستگاه - شیر آب ورودی چک شود - بررسی اکوا استاپ دستگاه را از پریز جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E3 - اشکال در تخلیه آب از دستگاه - پمپ تخلیه دستگاه خراب می باشد - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E4 - اشکال در عدم گرم کردن آب دستگاه - خرابی هیتر - مقدار مقاومت المنت دستگاه بررسی شود - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F1 - خطای عدم تامین آبگیری به مقدار لازم - بررسی شیر برقی - سوختگی اکوا استاپ - دستگاه را از پریز جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F3 - این خطا نشتی آب در دستگاه می باشد - خرابی ببین کف دستگاه - دستگاه را از پریز جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F4 - خطای دمای بیش از حد مجاز آب داخل دستگاه - خرابی برد الکترونیک - معیوب بودن سنسور المنت - دستگاه را از پریز جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F5 - خطای دمای پایین آب داخل دستگاه - خرابی برد الکترونیک - سوختگی المنت (هیتر) - دستگاه را از پریز جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F6 - اشکال در نشتی شیر برقی- شیر برقی بررسی شود - فرسودگی و یا پارگی ممبران شیر برقی - دستگاه را از پریز جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F8 - خطای موتور سنکرون - چک کردن موتور سنکرون - دستگاه را از پریز جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

SE - خطای سویچ - دستگاه را از پریز جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F9 - این خطا مربوط به ارتباط بین برد اصلی دستگاه و برد نمایشگر (پنل) می باشد - دستگاه را از پریز جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور ظرفشویی سامسونگ مدل : D 147

4E - خطای عدم ابگیری دستگاه - چک کردن اکوا استاپ - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

4E-1 - اشکال در دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد - المنت (هیتر) بررسی شود - ترمیستور چک شود - رله برد الکترونیک خراب می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

5E - اشکال از تخلیه آب دستگاه می باشد - پمپ تخلیه بررسی شود - برد اصلی معیوب می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

PE - این خطا مربوط به سنجش دور موتور است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

TE - خطای سنسور دما - ترمیستور چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

HE-1 - اشکال از المنت (هیتر) دستگاه می باشد- گرمایش بیش از حد آب - ترمیستور بررسی شود - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

BE-2 - اشکال در اتصال کلید ها

BE-3 - خطای ارتباطی کلید های لمسی

AE - خطای ارتباط بین برد اصلی و برد نمایشگر (پنل) - خرابی برد اصلی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

LE - این خطا نشتی آب در دستگاه می باشد - خرابی ببین کف دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

OE - خطای سنسور سر ریز آب دستگاه - علت سوراخ بودن کف ظرفشویی و یا خرابی موتور - شکستگی مخزن نمک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

1E - خطای کم بودن آب دستگاه - آب شمار بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

3E - اشکال در ارتباط موتور جت دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور ظرفشویی سامسونگ مدل : D 146

DR - این خطا مربوط می شود به درب دستگاه - درب دستگاه بسته نشده است

E2 - خطای ورودی آب دستگاه - شیر آب ورودی چک شود - خرابی اکوا استاپ - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E3 - اشکال در تاخیر به موقع آبگیری -  سوختگی شیر برقی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E4 - اشکال در عدم گرم کردن آب دستگاه - خرابی هیتر - مقدار مقاومت المنت دستگاه بررسی شود - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F1 - خطای عدم تامین آبگیری به مقدار لازم - بررسی شیر برقی - سوختگی اکوا استاپ - آب شمار چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F3 - این خطا نشتی آب در دستگاه می باشد - خرابی ببین کف دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F4 - خطای دمای بیش از حد مجاز آب داخل دستگاه - خرابی برد الکترونیک - معیوب بودن سنسور المنت - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F5 - خطای دمای پایین آب داخل دستگاه - خرابی برد الکترونیک - سوختگی المنت (هیتر) - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F6 - اشکال در نشتی شیر برقی- شیر برقی بررسی شود - فرسودگی و یا پارگی ممبران شیر برقی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F8 - خطای موتور سنکرون - چک کردن موتور سنکرون - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

TS - این خطا مربوط می شود به ترمیستور دستگاه - خرابی از ترموستات می باشد مقدار اهم ترمیستور چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

TO - اشکال در ترمیستور می باشد مقدار مقاومت ترمیستور بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور ظرفشویی سامسونگ مدل : D 148

D01 - خطای شیر برقی - سوختگی شیر برقی - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

D02 - خطای پمپ تخلیه دستگاه - خرابی پمپ تخلیه - اشکال از برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

D03 - این خطا مربوط به خشک کن و گرما سازی هیتر می باشد -  سوختگی المنت مقدار مقاومت بررسی شود - خرابی رله برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

D04 - خطای ترمیستور - سوختگی ترمیستور مقدار مقاومت چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

D05 - پمپ جریان کمی می کشد - بررسی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ چک شود - برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

D06 - پمپ دستگاه جریان زیادی می کشد - مقدار مقاومت پمپ بررسی شود - بررسی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

D07 - اشکال در نشتی آب در دستگاه - سوراخ بودن داخل ظرفشویی - خرابی موتور جت دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیری

D08 - خطای متناوب شیر برقی - سوختگی شیر برقی - برد الکترونیک چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیری

D011 - اشکال در مبدل فشار می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیری

D12 - خطا در خارج شدن آب - پمپ تخلیه بررسی شود - برد اصلی معیوب می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

D13 - خطای گرم شدن دمای بیش از حد مجاز آب داخل دستگاه - خرابی برد الکترونیک - معیوب بودن سنسور المنت - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

D14 - خطای ورودی و خروجی آب دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل : D 149

4E - خطای ورودی آب دستگاه - شیر آب ورودی چک شود - سوختگی شیر برقی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

4E-1 - اشکال از دمای بالای آب ورودی می باشد - ورودی آب داخل دستگاه بررسی شود

5E - خطای سیستم تخلیه آب دستگاه - مقدار مقاومت پمپ تخلیه چک شود - سوختگی پمپ تخلیه - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

PE - خطای دور سنج موتور جت (تاکو) - مقدار مقاومت تاکو بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

TE - خطای سنسور دما - مقدار مقاومت سنسور دما چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

HE-1 - اشکال از المنت (هیتر) میباشد - مقدار مقاومت المنت چک شود - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

HE - این خطا مربوط است به سیستم گرمایشی دستگاه هیتر و یا المنت - گرمایش بیش از حد آب - خرابی ترمیستور مقدار مقاومت ترمیستور بررسی شود - سوختگی المنت (هیتر) مقدار مقاومت المنت چک شود - خرابی رله برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

BE- 2 - خطای اتصال کلید ها - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

BE-3 - خطای ارتباط بین برد و کلید لمسی پنل  - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

AE - خطای ارتباط بین برد اصلی و برد نمایشگر (پنل) - خرابی برد اصلی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

LE - این خطا نشتی آب در دستگاه می باشد - خرابی ببین کف دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

OE - خطای سنسور سر ریز آب دستگاه - علت سوراخ بودن کف ظرفشویی و یا خرابی موتور - شکستگی مخزن نمک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

1E - خطای کم بودن آب دستگاه - آب شمار بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

3E - اشکال در ارتباط موتور جت دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور ماشین ظرفشویی کنوود وستل

کد خطا F5 - علت این خطا از کافی نبودن آب داخل دستگاه می باشد - نکاتی را که باید چک نمایید - اطمینان حاصل کنید که شیر آب تا آخر باز باشد - و هیچ گونه بریدگی وجود ندارد - شیر آب ورودی را ببندید لوله آب را از شیر آب باز کنید - ممکن است خرابی از مدار برد دستگاه باشد - فیلتر آب را از انتهای لوله باز کرده و ان را تمیز نمایید - دوباره ماشین را روشن کنید و در صورت تکرار شدن این خطا دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F3 - مشکل این خطا مربوط است به مسیر آب ورودی دستگاه - اطمینان حاصل کنید که شیر آب ورودی باز باشد - نکاتی که باید بررسی شوند - خرابی اکوا استاپ مقدار مقاومت چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F2 - اشکال این خطا از خارج نشدن آب از ماشین ظرفشویی می باشد - نکاتی را که باید چک نمایید - لوله آب خروجی را بررسی نمایید که تا خوردگی نداشته باشد - ممکن است فیلترهای ظرفشویی مسسدود شده باشد - ظرفشویی خود را خاموش و روشن نمایید و برنامه ای که کنسل شده است را فعال نمایید در صورت تکرار شدن این خطا میتواند علت آن از سوختگی موتور تخلیه باشد - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی دستگاه باشد - و در این صورت دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F8 - خطا در گرم کننده آب دستگاه - خرابی هیتر (المنت) مقدار مقاومت هیتر چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا FI - این خطا از سرریز شدن آب است - صدای آژیری که در اثر سرریز شدن آب فعال می شود - ظرفشویی خود را خاموش کنید و شیر آب را ببندید - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا FE - خطای نقص در کارت الکترونیکی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F7 - این مشکل خطا از بالا بودن دما می باشد (دمای درون ظرفشویی بالاست) - خرابی سنسور دما مقدار مقاومت سنسور چک شود - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F9 - خطای نقص در محل قرارگیری دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F6 - این خطا مربوط می شود به سنسور گرمایی دستگاه - خرابی از سنسور دمای ظرفشویی می باشد مقدار اهم سنسور گرمایی بررسی شود در صورت لزوم تعویض شود - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور ظرفشویی مجیک  Magic Dish Washer

کد خطا E1 - این خطا باز بودن بیش از 10 دقیقه درب دستگاه را نشان می دهد

کد خطا E2 - مشکل این خطا از تامین آب و یا اشکال موتور دستگاه می باشد - خرابی از جت پمپ می باشد - خرابی از مدار برد اصلی می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 - اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد - خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 - پیغام این خطا از تامین آب گرم و یا دمای ورودی آب بالای 85 درجه می باشد - ورودی آب داخل دستگاه بررسی شود - خرابی هیتر مقدار مقاومت المنت چک شود - خرابی ترموستات مقدار اهم ترموستات چک شود خرابی از برد الکترونیک می باشد -دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E5 - این خطا مربوط می شود به المنت (هیتر) - سوختگی المنت مقدار اهم المنت چک شود - خرابی سنسور دما مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E6 - مشکل این خطا از اسیب دیدن موتور اصلی می باشد - سوختگی جت پمپ - روتور داخل جت پمپ بررسی شود - ممکن است خرابی از برد اصلی هم باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E7 - اشکال این خطا مربوط می شود به برد دستگاه - مدار برد فرمان دستگاه آسیب دیده است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E8 - پیغام این خطا مربوط است به اسیب دیدن موتور اصلی دستگاه - سوختگی جت پمپ - روتور داخل جت پمپ بررسی شود - ممکن است خرابی از برد اصلی هم باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E10 - این خطا مربوط می شود به شبکه ارتباطی ماشین ظرفشویی - عدم ارتباط بین برد اصلی و پنل - خرابی مدار برد - چک کردن سیم کشی دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F1 - مشکل این خطا از فلوسنج و یا جریان سنج ماشین می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F2 - اشکال این خطا مربوط است به هیدروستات و یا کافی نبودن آب داخل دستگاه - نکاتی را که باید چک نمایید - مقدار اهم پایه های هیدروستات چک شود ممکن است خرابی از هیدروستات باشد - خرابی مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F3 - پیغام این خطا مربوط است به نشتی آب کف دستگاه - ممکن است خرابی از سنسور نشتی آب باشد - خرابی از مدار برد - چک کردن سیم کشی دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F4 - این خطا مربوط می شود به دمای ورودی بالای 85 درجه آب - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F5 - علت مشکل این خطا از کم بودن دمای اب داخل دستگاه می باشد - سوختگی هیتر (المنت) مقدار مقاومت هیتر چک شود - خرابی سنسور دما مقدار اهم سنسور بررسی شود -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F6 - اشکال این خطا مربوط است به نشتی آب از شیر برقی و یا فشار زیا آب - خرابی شیر برقی شیر برقی چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا Dr - پیغام این خطا از باز بودن درب دستگاه می باشد

کد خطا Ts - این خطا مربوط می شود به اتصال ترمیستور - خرابی ترمیستور مقدار اهم ترمیستور چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا TO - علت مشکل این خطا از قطعی ترمیستور و یا خرابی می باشد - خرابی ترمیستور مقدار اهم ترمیستور چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا to - اشکال این خطا از مدار برد الکترونیک دستگاه می باشد - مدار باز و یا فیش قرمز برد جدا شده است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور ظرفشویی الگانس مدل 9213

کد خطا E1 - این خطا مربوط است به عدم ابگیری - خرابی شیر برقی مقدار اهم شیر برقی چک شود - شیر آب ورودی به دستگاه را بررسی نمایید - خرابی از مدار برد الکترونیک - 

دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E2 - مشکل این خطا از عدم تخلیه به موقع آب دستگاه می باشد - خرابی پمپ تخلیه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 - اشکال این خطا از هیتر می باشد - خرابی المنت مقدار اهم هیتر چک شود - خرابی سنسور دما مقدار اهم سنسور چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 - پیغام این خطا مربوط می شود به بالا رفتن حجم آب و عمل کردن فلومتر - ممکن است خرابی از سنسور کف هم باشد - خرابی هیدروستات و یا آب شمار دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E5 - این خطا مربوط می شود به عدم وجود ولتاژ مناسب - ممکن است خرابی از مدار برد دستکاه باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E6 - مشکل این خطا از قطعی ترموفیوز می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E7 - اشکال این خطا از ترموفیوز و یا ترموستات می باشد - خرابی ترموستات مقدار اهم ترموستات چک شود - بررسی ترموفیوز ممکن است قطعی داشته باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور ماشین ظرفشویی اریستون

کد ارور A1 - این خطا مربوط است به موتور اصلی دستگاه - خرابی جت پمپ (هیت پمپ) - سیک کشی بررسی شود - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک هم باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A2 - مشکل این خطا از عدم آبگیری می باشد - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی بررسی شود - بسته بودن شیر آب ورودی دستگاه - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - چک کردن سیم کشی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A3 - اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد - نکاتی که باید بررسی شوند - سیم کشی بررسی شود - پمپ تخلیه چک شود مقدار مقاومت پمپ بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A4 - پیغام این خطا مربوط می شود به دمای آب - خرابی ترموستات مقدار اهم ترموستات چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A5 - این خطا مربوط است به عدم آب گیری و یا آب گیری بیش از حد دستگاه - خرابی از هیدرواستات می باشد - سیم کشی چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A6 - مشکل این خطا از آب گیری شیر برقی می باشد - سوختگی شیر برقی - سیم کشی قسمت شیر برقی بررسی شود - خرابی از مدار برد می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A7 - اشکال این از جت پمپ می باشد - نکاتی را که باید بررسی نمایید - از سالم بودن مدار برد مطمئن شوید ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - سیم کشی را چک کنید - سوختگی هیت پمپ (جت پمپ) - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A8 - پیغام این خطا مربوط می شود به هیتر (المنت) - سوختگی المنت مقدار مقاومت هیتر چک شود از عدم اتصالی المنت به بدنه مطمئن شوید - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A9 - این خطا مربوط می شود به برنامه دستگاه - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد ای سی پلگرام - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A99 - مشکل این خطا از برد می باشد - عدم ارتباط بین تایمر و پنل دستگاه - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور ماشین ظرفشویی آریستون

کد خطا A01 - دستگاه دارای نشتی آب می باشد - سوختگی ببین کف - سیم کشی چک شود و در آخر ایراد از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A03 - خطای سیستم تخلیه آب دستگاه - مقدار مقاومت پمپ تخلیه چک شود - سوختگی پمپ تخلیه - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا A04 - اشکال این خطا از ترمیستور سنسور دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A05 - علت خطا گرفتگی فیلترها

کد خطا A06 - این خطا از آب ورودی دستگاه می باشد - سوختگی شیر برقی - خرابی برد الکترونیک - شیر ورودی چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A08 - اشکال ارور مربوط است به دمای پایین آب داخل دستگاه - سیم های ارتباطی چک شود - خرابی ترمیستور - خرابی المنت و در آخر مشکل از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A09 - خطای نقص ایپرام در کارت الکترونیکی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A10 - این خطا مربوط است به سیستم گرمایشی دستگاه هیتر و یا المنت - گرمایش بیش از حد آب - خرابی سنسور حرارتی مقدار اهم سنسور بررسی شود - خرابی رله برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا A11 - پیغام این خطا از خرابی و سوختگی کامل پمپ دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا A12 - ایراد در شناسایی نرم افزار

کد خطا A13 - علت این خطا همخرانی نداشتن مدار برد با دستگاه می باشد

 

ارورهای ماشین ظرفشویی ایندزیت

کد ارور A1 - این خطا مربوط است به موتور اصلی دستگاه - خرابی جت پمپ (هیت پمپ) - سیک کشی بررسی شود - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک هم باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A2 - مشکل این خطا از عدم آبگیری می باشد - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی بررسی شود - بسته بودن شیر آب ورودی دستگاه - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - چک کردن سیم کشی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A3 - اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد - نکاتی که باید بررسی شوند - سیم کشی بررسی شود - پمپ تخلیه چک شود مقدار مقاومت پمپ بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A4 - پیغام این خطا مربوط می شود به دمای آب - خرابی ترموستات مقدار اهم ترموستات چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A5 - این خطا مربوط است به عدم آب گیری و یا آب گیری بیش از حد دستگاه - خرابی از هیدرواستات می باشد - سیم کشی چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A6 - مشکل این خطا از آب گیری شیر برقی می باشد - سوختگی شیر برقی - سیم کشی قسمت شیر برقی بررسی شود - خرابی از مدار برد می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A7 - اشکال این از جت پمپ می باشد - نکاتی را که باید بررسی نمایید - از سالم بودن مدار برد مطمئن شوید ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - سیم کشی را چک کنید - سوختگی هیت پمپ (جت پمپ) - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A8 - پیغام این خطا مربوط می شود به هیتر (المنت) - سوختگی المنت مقدار مقاومت هیتر چک شود از عدم اتصالی المنت به بدنه مطمئن شوید - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A9 - این خطا مربوط می شود به برنامه دستگاه - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد ای سی پلگرام - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A99 - مشکل این خطا از برد می باشد - عدم ارتباط بین تایمر و پنل دستگاه - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A01 - دستگاه دارای نشتی آب می باشد - سوختگی ببین کف - سیم کشی چک شود و در آخر ایراد از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A03 - خطای سیستم تخلیه آب دستگاه - مقدار مقاومت پمپ تخلیه چک شود - سوختگی پمپ تخلیه - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا A04 - اشکال این خطا از ترمیستور سنسور دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A05 - علت خطا گرفتگی فیلترها

کد خطا A06 - این خطا از آب ورودی دستگاه می باشد - سوختگی شیر برقی - خرابی برد الکترونیک - شیر ورودی چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A08 - اشکال ارور مربوط است به دمای پایین آب داخل دستگاه - سیم های ارتباطی چک شود - خرابی ترمیستور - خرابی المنت و در آخر مشکل از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A09 - خطای نقص ایپرام در کارت الکترونیکی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A10 - این خطا مربوط است به سیستم گرمایشی دستگاه هیتر و یا المنت - گرمایش بیش از حد آب - خرابی سنسور حرارتی مقدار اهم سنسور بررسی شود - خرابی رله برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا A11 - پیغام این خطا از خرابی و سوختگی کامل پمپ دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا A12 - ایراد در شناسایی نرم افزار

کد خطا A13 - علت این خطا همخرانی نداشتن مدار برد با دستگاه می باشد

 

ارور ظرفشویی هاتپوینت

کد ارور A1 - این خطا مربوط است به موتور اصلی دستگاه - خرابی جت پمپ (هیت پمپ) - سیک کشی بررسی شود - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک هم باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A2 - مشکل این خطا از عدم آبگیری می باشد - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی بررسی شود - بسته بودن شیر آب ورودی دستگاه - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - چک کردن سیم کشی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A3 - اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد - نکاتی که باید بررسی شوند - سیم کشی بررسی شود - پمپ تخلیه چک شود مقدار مقاومت پمپ بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A4 - پیغام این خطا مربوط می شود به دمای آب - خرابی ترموستات مقدار اهم ترموستات چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A5 - این خطا مربوط است به عدم آب گیری و یا آب گیری بیش از حد دستگاه - خرابی از هیدرواستات می باشد - سیم کشی چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A6 - مشکل این خطا از آب گیری شیر برقی می باشد - سوختگی شیر برقی - سیم کشی قسمت شیر برقی بررسی شود - خرابی از مدار برد می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A7 - اشکال این خطا از جت پمپ می باشد - نکاتی را که باید بررسی نمایید - از سالم بودن مدار برد مطمئن شوید ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - سیم کشی را چک کنید - سوختگی هیت پمپ (جت پمپ) - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A8 - پیغام این خطا مربوط می شود به هیتر (المنت) - سوختگی المنت مقدار مقاومت هیتر چک شود از عدم اتصالی المنت به بدنه مطمئن شوید - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A9 - این خطا مربوط می شود به برنامه دستگاه - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد ای سی پلگرام - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A99 - مشکل این خطا از برد می باشد - عدم ارتباط بین تایمر و پنل دستگاه - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور ظرفشویی ویرپول مدل ADP 7955WH/IX

کد خطا F6 = E2 - این خطا مربوط می شود به آب ورودی دستگاه - شیر ورودی آب بررسی شود - خرابی شیر برقی - ممکن است خرابی از مدار برد دستگاه باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F6 - این خطا مربوط می شود به آب ورودی دستگاه - شیر ورودی آب بررسی شود - خرابی شیر برقی - ممکن است خرابی از مدار برد دستگاه باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F6 = E7 = E1 - مشکل این خطا از کم بودن فشار آب است

کد خطا F2 - دستگاه دارای نشتی آب می باشد - سوختگی ببین کف - سیم کشی چک شود و در آخر ایراد از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F6 = E3 - اشکال این خطا از کم بودن میزان آب داخل دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F8 = E1 - پیغام این خطا مربوط است به تخلیه آب داخل دستگاه - خرابی پمپ تخلیه - ممکن می باشد خرابی از مدار برد الکترونیک باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F8 - پیغام این خطا مربوط است به تخلیه آب داخل دستگاه - خرابی پمپ تخلیه - ممکن می باشد خرابی از مدار برد الکترونیک باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F5 - این خطا مربوط است به قفل شدن بازوی اسپری - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور ماشین ظرفشویی شولتز

کد ارور A1 - این خطا مربوط است به موتور اصلی دستگاه - خرابی جت پمپ (هیت پمپ) - سیک کشی بررسی شود - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک هم باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A2 - مشکل این خطا از عدم آبگیری می باشد - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی بررسی شود - بسته بودن شیر آب ورودی دستگاه - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - چک کردن سیم کشی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A3 - اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد - نکاتی که باید بررسی شوند - سیم کشی بررسی شود - پمپ تخلیه چک شود مقدار مقاومت پمپ بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A4 - پیغام این خطا مربوط می شود به دمای آب - خرابی ترموستات مقدار اهم ترموستات چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A5 - این خطا مربوط است به عدم آب گیری و یا آب گیری بیش از حد دستگاه - خرابی از هیدرواستات می باشد - سیم کشی چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A6 - مشکل این خطا از آب گیری شیر برقی می باشد - سوختگی شیر برقی - سیم کشی قسمت شیر برقی بررسی شود - خرابی از مدار برد می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A7 - اشکال این از جت پمپ می باشد - نکاتی را که باید بررسی نمایید - از سالم بودن مدار برد مطمئن شوید ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - سیم کشی را چک کنید - سوختگی هیت پمپ (جت پمپ) - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A8 - پیغام این خطا مربوط می شود به هیتر (المنت) - سوختگی المنت مقدار مقاومت هیتر چک شود از عدم اتصالی المنت به بدنه مطمئن شوید - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A9 - این خطا مربوط می شود به برنامه دستگاه - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد ای سی پلگرام - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A99 - مشکل این خطا از برد می باشد - عدم ارتباط بین تایمر و پنل دستگاه - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A01 - دستگاه دارای نشتی آب می باشد - سوختگی ببین کف - سیم کشی چک شود و در آخر ایراد از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A03 - خطای سیستم تخلیه آب دستگاه - مقدار مقاومت پمپ تخلیه چک شود - سوختگی پمپ تخلیه - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا A04 - اشکال این خطا از ترمیستور سنسور دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A05 - علت خطا گرفتگی فیلترها

کد خطا A06 - این خطا از آب ورودی دستگاه می باشد - سوختگی شیر برقی - خرابی برد الکترونیک - شیر ورودی چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A08 - اشکال ارور مربوط است به دمای پایین آب داخل دستگاه - سیم های ارتباطی چک شود - خرابی ترمیستور - خرابی المنت و در آخر مشکل از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A09 - خطای نقص ایپرام در کارت الکترونیکی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا A10 - این خطا مربوط است به سیستم گرمایشی دستگاه هیتر و یا المنت - گرمایش بیش از حد آب - خرابی سنسور حرارتی مقدار اهم سنسور بررسی شود - خرابی رله برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا A11 - پیغام این خطا از خرابی و سوختگی کامل پمپ دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا A12 - ایراد در شناسایی نرم افزار

 

ارور ماشین ظرفشویی موریس

کد خطا E1 - این خطا مربوط به باز بودن درب می باشد - در حین کارکرد دستگاه در باز است - ممکن است خرابی از قفل درب هم باشد

کد خطا E2 - مشکل این ارور از ورودی آب می باشد - خرابی شیر برقی شیر برقی چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 - اشکال این خطا از عدم تخلیه آب دستگاه می باشد - خرابی پمپ تخلیه - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 - پیغام این ارور در صفحه مربوط به سنسور دما می باشد - مقدار اهم سنسور دما بررسی شود - خرابی از مدار برد هم می شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E5 - این خطا مربوط به سرریز شدن آب از دستگاه - ممکن است نشتی از کف دستگاه باشد - آب گیری بیش از حد دستگاه باشد - خرابی از مدار برد عدم فرمان قطع شیر برقی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E6 - مشکل این ارور از قطع ناگهانی برق دستگاه می باشد

کد خطا E7 - اشکال این خطا از ارتباط برد دستگاه می باشد - انتقال غیر عادی اطلاعات - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E8 - پیغام این ارور از هیتر می باشد - گرم کردن غیر عادی آب دستگاه مقدار اهم هیتر بررسی شود - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E9 - این خطا مربوط به خشک کار کردن گرمکن دستگاه است - گرمکن بدون آب در حال گرم کردن است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور ماشین ظرفشویی اینوکس

کد خطا E1 - اشکال این خطا از باز بودن درب دستگاه است - خرابی میکروسوئیچ درب - و در آخر خرابی از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E2 - مشکل ارور مربوط می شود به عدم آبگیری - بررسی شیر و شلنگ ورودی آب - خرابی شیر برقی - چک کردن سیم های ارتباطی - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کدخطا E3 - پیغام خطا از عدم تخلیه آب - خرابی پمپ تخلیه - خرابی مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کدخطا E4 - این ارور از سنسور دما می باشد - خرابی سنسور دما مقدار اهم سنسور چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کدخطا E5 - اشکال این خطا از پر شدن بیش از حد آب داخل لگن و یا آب ریزش از کف - امکان دارد که خرابی از سوئیچ تشخیص آب ریزی کف دستگاه باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کدخطا E6 - مشکل ارور مربوط است به چکه کردن آب - امکان دارد که خرابی از سوئیچ تشخیص آب ریزی کف دستگاه باشد - خرابی از برد هم میتواند باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E7 - پیغام خطا از عدم ارتباط - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E8 - این ارور از هیتر می باشد - مقدار مقاومت المنت بررسی شود - سیم های ارتباطی چک شود - خرابی از برد قسمت رله - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E9 - اشکال این خطا از سوختگی المنت گرمایشی - مقدار مقاومت المنت چک شود تعویض المنت ممکن است خرابی از برد باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور ماشین ظرفشویی دوو

کد خطا E1 - مشکل این خطا از عدم آبگیری می باشد - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی بررسی شود - بسته بودن شیر آب ورودی دستگاه - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - چک کردن سیم کشی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 - اشکال این خطا از هیتر می باشد - خرابی المنت مقدار اهم هیتر چک شود - خرابی سنسور دما مقدار اهم سنسور چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 - علت این خطا از پر شدن بیش از حد آب داخل لگن و یا آب ریزش از کف - امکان دارد که خرابی از سوئیچ تشخیص آب ریزی کف دستگاه باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E6 - مشکل ارور خرابی سنسور NTC مدار باز ترمیستور مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی به ترمیستور چک شود - تعویض سنسور - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا E7 - پیغام این خطا خرابی سنسور NTC مدار کوتاه ترمیستور مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی به ترمیستور چک شود - تعویض سنسور - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

 

ارور ماشین ظرفشویی الکترولوکس

کد خطا 01 - اشکال این خطا از سوئیچ سنسور کف می باشد نشتی - بررسی سیم کشی دستگاه - خرابی سویچ آب ریزش کف دستگاه - چک کردن ولتاژ - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا 02 - اشکال این خطا از ترمیستور سنسور دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 03 - این خطا مربوط به قفل شدن موتور دستگاه می باشد - سوختگی موتور - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 04 - علت مشکل از فن خشک کن

کد خطا 05 - مشکل ارور از فن خشک کن

کد خطا 06 - این خطا از فن خشک کن

کد خطا 07 - اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد - نکاتی که باید بررسی شوند - سیم کشی بررسی شود - پمپ تخلیه چک شود مقدار مقاومت پمپ بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 08 - علت خرابی از برد پنل - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 09 - پیغام خطا از عدم ارتباط پنل کاربری و مدار برد اصلی - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 10 - مشکل این خطا از مدار برد الکترونیک

کد خطا 11 - اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد - نکاتی که باید بررسی شوند - سیم کشی بررسی شود - پمپ تخلیه چک شود مقدار مقاومت پمپ بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 12 - دریچه تخلیه فعال است

کد خطا 13 - مشکل این خطا از مدار برد الکترونیک

 

ارور ماشین ظرفشویی فریجیدر

کد خطا I10 -  کنترل کننده جریان دریچه آب را بررسی کنید آب کو تشخیص داده شده - پروانه چرخ تشخیص داده نشده - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا I20 - اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد - نکاتی که باید بررسی شوند - سیم کشی بررسی شود - پمپ تخلیه چک شود مقدار مقاومت پمپ بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا I40 - اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد - نکاتی که باید بررسی شوند - سیم کشی بررسی شود - پمپ تخلیه چک شود مقدار مقاومت پمپ بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا IF0 - اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد - نکاتی که باید بررسی شوند - سیم کشی بررسی شود - پمپ تخلیه چک شود مقدار مقاومت پمپ بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا I30 - این خطا وارد شدن بیش از حد و یا نشتی آب در دستگاه می باشد - خرابی ببین کف دستگاه - دستگاه را از پریز جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا I50 - پیغام ارور از عدم تخلیه

کد خطا I60 - اشکال این خطا از هیتر می باشد - خرابی المنت مقدار اهم هیتر چک شود - خرابی سنسور دما مقدار اهم سنسور چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور ماشین ظرفشویی برانت مدل 1044E

کد خطا d01 - خطای ورودی آب دستگاه پس از 2 دقیقه سطح آب کامل نشد - شیر آب ورودی چک شود - شیر برقی بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا d02 - خطای سیستم تخلیه آب دستگاه - مقدار مقاومت پمپ تخلیه چک شود - سوختگی پمپ تخلیه - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا d03 - اشکال در گرما آب گرم نمی کند - خرابی هیتر - مقدار مقاومت المنت دستگاه بررسی شود - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا d04 - این خطا مربوط است به سیستم گرمایشی دستگاه قطع و یا اتصال کوتاه سنسور حرارتی NTC - مقدار اهم سنسور چک شود در دمای 25 درجه 47 اهم خرابی رله برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا d05 - این خطا مربوط موتور دستگاه می باشد جریان مصرفی پمپ گردشی آب خیلی کم است - اتصالات قطع است خرابی پمپ - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا d06 - این خطا مربوط موتور دستگاه می باشد جریان مصرفی پمپ گردشی آب خیلی زیاد است - اتصال کوتاه شده است و یا مسیر پمپ مسدود شده - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا d07 - این خطا وارد شدن بیش از حد آب و یا نشتی آب در دستگاه می باشد - خرابی ببین کف دستگاه - دستگاه را از پریز جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا d08 - مشکل از پخش آب متناوب بودن عیب شیر برقی - تست سنسور مربوط به آن - دستگاه را از پریز جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا d11 - اشکال ارور از فشار سنسور می باشد تست جت پمپ و فشار آن

کد خطا d12 - پیغام ارور از کامل نشدن سطح آب می باشد - دستگاه را از پریز جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا d13 - این خطا مربوط است به سیستم گرمایشی دستگاه هیتر و یا المنت - گرمایش بیش از حد آب - خرابی سنسور حرارتی مقدار اهم سنسور بررسی شود - خرابی رله برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا d14 - انسداد فیلتر فشار گردش آب متغییر است سطح آب کامل نیست و یا پمپ خراب است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

 

ارور ماشین ظرفشویی پاکشوما

کد خطا E1 - این خطا مربوط به قفل شدن موتور دستگاه می باشد سوکت موتور بررسی شود - سوختگی موتور - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E2 - این خطا مربوط است به هیدروستات عدم آب گیری و یا آب گیری بیش از حد دستگاه - خرابی از هیدرواستات می باشد - سیم کشی چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 - اشکال این خطا از ترموستات دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد - ترموستات تعویض شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 - خطای سیستم تخلیه آب دستگاه - مقدار مقاومت پمپ تخلیه چک شود - سوختگی پمپ تخلیه - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا E6 - اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد - نکاتی که باید بررسی شوند - سیم کشی بررسی شود - پمپ تخلیه چک شود مقدار مقاومت پمپ بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارورهای مربوط به ماشین ظرفشویی کندی

کد خطا EF - انسداد فیلتر فشار گردش آب متغیر است سطح آب کامل نیست و یا پمپ خراب است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا E2 - مشکل این خطا از عدم آبگیری می باشد - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی بررسی شود - سوپاپ مغناطیسی خراب است - بسته بودن شیر آب ورودی دستگاه - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - چک کردن سیم کشی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 - این خطا وارد شدن بیش از حد آب و یا نشتی آب در دستگاه می باشد - خرابی ببین کف دستگاه - دستگاه را از پریز جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 - علت خطا آب تخلیه نمی شود خرابی هیدروستات و پمپ تخلیه - هیدروستات و پمپ تخلیه چک شود - ودر آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا EL - پیغام ارور مربوط به هیدروستات می باشد - سیم های ارتباطی به هیدروستات چک شود ودر آخر خرابی از برد - دستگاه را از پریز جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E7 - این خطا مربوط به قفل شدن موتور دستگاه می باشد سوکت موتور بررسی شود - سوختگی موتور - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا Ee - اشکال در گرما آب گرم نمی کند - خرابی هیتر و یا ببین میکروسوئیچ المنت - مقدار مقاومت المنت دستگاه بررسی شود - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E5 - اشکال این خطا از ترموستات NTC دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد - سیم کشی مشکل دارد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E6 - علت خطا ماژول توان برنامه ریزی نشده و یا معیوب است - ماشین اصلا کار نمی کند - ماژول برنامه ریزی شود اگر رفع نشد ماژول توان تعویض شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E8 - مشکل خطا از گرم نکردن آب - 20 دقیقه بعد از شروع به گرم کردن آب دما هنوز به 26 درجه نرسیده - خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - ترموستات چک شود - میکروسوئیچ ترموستات خراب است - بررسی سیم کشی و در آخر خرابی برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E9 - مشکل حسگر درجه سختی آب - حسگر معیوب است - سیم کشی مشکل دارد

کد خطا E10 - اشکال از انتخاب برنامه - سیم کشی اشکال دارد ارتباط بین دو برد - دکمه انتخاب برنامه اتصال کوتاه دارد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا Ea - اشکال از انتخاب برنامه - سیم کشی اشکال دارد ارتباط بین دو برد - دکمه انتخاب برنامه اتصال کوتاه دارد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E12 - این خطا مربوط به قفل شدن موتور دستگاه می باشد سوکت موتور بررسی شود - سوختگی موتور - خرابی روتور و بلبرینگها - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا EC - علت ارور از موتور می باشد - سوکت موتور بررسی شود - سوختگی موتور - خرابی روتور و بلبرینگها - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E14 - این خطا مربوط است به سیستم گرمایشی دستگاه میکروسوئیچ ترموستات و یا المنت - سیم های ارتباطی چک شود - ماژول توتن معیوب است - خرابی رله برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا E15 - این خطا مربوط است به شمارشگر لیتر آب  - خرابی شمارشگر لیتر سنسور آب شمار - سیم کشی بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا E16 - علت خطا از بسته ماندن میکروسوئیچ هیدروستات - خرابی میکروسوئیچ هیدروستات - سیم کشی مشکل دارد - و در آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا Eh - علت خطا از بسته ماندن میکروسوئیچ هیدروستات - خرابی میکروسوئیچ هیدروستات - سیم کشی مشکل دارد - و در آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا E17 - مشکل این ارور مربوط است به رله المنت در ماژول - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا EI - خرابی از مدار برد دستگاه - رله المنت در برد اصلی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا E18 - مشکل سطح آب نادرست در تانک - خرابی شیر برقی خرابی هیدروستات ودر آخر خرابی برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا Ei - مشکل سطح آب نادرست در تانک - خرابی شیر برقی خرابی هیدروستات ودر آخر خرابی برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

 

ارور ماشین ظرفشویی رومیزی کوی

کد خطا ER1 - این خطا از آب ورودی دستگاه می باشد - سوختگی شیر برقی - خرابی برد الکترونیک - شیر ورودی چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ER2 - خطای پمپ تخلیه دستگاه - خرابی پمپ تخلیه - سیم کشی چک شود - اشکال از برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ER3 - پیغام این خطا مربوط است به نشتی آب کف دستگاه - ممکن است خرابی از ببین کف باشد - خرابی از مدار برد - چک کردن سیم کشی دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ER5 - علت خطا از دمای بالای آب در دستگاه - بررسی مقدار اهم ترمیستور - تعویض ترمیستور و در آخر ایراد از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ER6 - اشکال ارور مربوط است به دمای پایین آب داخل دستگاه - سیم های ارتباطی چک شود - خرابی ترمیستور - خرابی المنت و در آخر مشکل از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ER7 - مشکل فلومتر آب شمار و یا ممکن است شیر برقی دچار نشتی باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ER8 - بررسی سطح آب داخل دستگاه و چک کردن پمپ تخلیه

 

ارور ماشین ظرفشویی بهی مدل 9213 و 9205

کد خطا E1 - مشکل این خطا از عدم آبگیری می باشد - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی بررسی شود - هیدروستات چک شود - بسته بودن شیر آب ورودی دستگاه - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - چک کردن سیم کشی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E2 - اشکال این خطا از تخلیه آب دستگاه می باشد - پمپ تخلیه بررسی شود - خرابی هیدروستات - برد اصلی معیوب می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 - علت ارور از پایین بودن ولتاژ برق می باشد - ممکن است خرابی از ترموستات باشد - خرابی المنت گرم کن - سیم های ارتباطی چک شود و در آخر ایراد از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 - پیغام این خطا مربوط است به نشتی آب کف دستگاه - ممکن است خرابی از ببین کف باشد - ممکن است خرابی از پمپ تخلیه هم باشد - خرابی از مدار برد - چک کردن سیم کشی دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E5 - این خطا مربوط است به خرابی power switch - سیم های ارتباطی چک شود - خرابی مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E5 - این ارور در مدل دستگاه 9205 از خرابی مقاومت NTC می باشد - بررسی سیم کشی و در آخر اشکال از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E6 - اشکال این خطا از خرابی مقاومت NTC دستگاه و یا پایین بودن دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد - سیم کشی مشکل دارد و در آخر مشکل از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E7 - علت این ارور از مقاومت NTC دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد - سیم کشی مشکل دارد - ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E8 - مشکل خطا از خراب بودن شیر توزیع آب می باشد

کد خطا E9 - اشکال خطا از فشار دادن دکمه ها بیش از 30 ثانیه می باشد

 

ارور ماشین ظرفشویی فاگور

کد خطا F1 - اشکال این ارور از بسته نشدن درب - ممکن است خرابی از میکروسوئیچ باشد - سیم های ارتباطی چک شود و در آخر مشکل از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F2 - این خطا از آب ورودی دستگاه می باشد - سوختگی شیر برقی - خرابی برد الکترونیک - شیر ورودی چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F3 - مشکل این خطا از عدم آبگیری می باشد - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی بررسی شود - بسته بودن شیر آب ورودی دستگاه - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - چک کردن سیم کشی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F4 - این خطا وارد شدن بیش از حد آب و یا نشتی آب در دستگاه می باشد - خرابی ببین کف دستگاه - دستگاه را از پریز جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F5 - علت این ارور از مقاومت ترموستات دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد - سیم کشی مشکل دارد - ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F6 - پیغام خطا مربوط می شود به گرم نکردن آب - بررسی هیتر و ترموستات - سیم های ارتباطی چک شود و در آخر ایراد از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F7 - اشکال خطا از از تشخیص ندادن دما - بررسی سنسور دما و تعویض آن - سیم های ارتباطی بررسی شود و در آخر اشکال از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F8 - علت خطا از پایین بودن فشار آب

کد خطا F9 - مشکل مربوط است به تراز نبودن دستگاه

 

ارور ماشین ظرفشویی زیرووات

کد خطا ED -E15 - اشکال خطا از آبشمار قسمت فشار شکن می باشد - بررسی سیم های ارتباطی - بررسی مقدار اهم سنسور آبشمار و در آخر ایراد از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E2 - مشکل خطا مربوط می شود به پمپ تخلیه و یا هیدروستات و یا ورودی آب - بررسی شیر برق - هیدروستات و مخزن و شلنگ هیدروستات چک شود - تعویض پمپ تخلیه و در آخر خرابی مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 - خطای پمپ تخلیه دستگاه - خرابی پمپ تخلیه - سیم کشی چک شود - اشکال از برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 - مشکل این خطا از عدم آبگیری می باشد - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی بررسی شود - بسته بودن شیر آب ورودی دستگاه - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - چک کردن سیم کشی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E5 - اشکال این خطا از ترمیستور دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E6C - علت خطا از برنامه مدار برد EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد

کد خطا E7 - پیغام خطا مربوط است به قطع شدن ارتباط بین برد و پمپ تخلیه - بررسی سیم کشی - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا EH -E16 - پیغام ارور مربوط به هیدروستات می باشد - سیم های ارتباطی به هیدروستات چک شود و بررسی مخزن و شیلنگ متصل به هیدروستات و در آخر خرابی از برد - دستگاه را از پریز جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا EI -E17 - این خطا از میکرسوئیچ المنت و یا المنت می باشد - بررسی مقدار مقاومت المنت - سیم های ارتباطی چک شود - تعویض المنت و میکرو سوئیچ المنت در آخر مشکل از برد - دستگاه را از پریز جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا EL -E18 - این خطا وارد شدن بیش از حد آب و یا نشتی آب در دستگاه می باشد - خرابی ببین کف دستگاه - ممکن است خرابی از برد هم باشد - دستگاه را از پریز جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E8 - معیوب بودن رله برد الکترونیک برای گرم کردن المنت - خرابی و سوختگی خود المنت (هیتر) - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا E9 - علت این ارور از سنسور لجن می باشد - بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود و در آخر مشکل از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا ED -E10 - علت خطا مربوط به برنامه مدار برد EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد

کد خطا E12 - اشکال این خطا ازجام کردن پمپ تخلیه می باشد - پمپ تخلیه بررسی شود - برد اصلی معیوب می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا EE -E14 - این پیغام مربوط است به پیش آمدن خطای در المنت

 

ارور ماشین ظرفشویی حایر

کد خطا E2 - اشکال این خطا از ترموستات دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد - ترموستات تعویض شود - سیم های ارتباطی چک شود و در آخر خرابی برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 - این خطا مربوط است به هیدروستات عدم آب گیری و یا آب گیری بیش از حد دستگاه - خرابی از هیدرواستات می باشد - سیم کشی چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 - اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد - خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ بررسی شود - سیم های متصل به پمپ بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا EA -E8 - اشکال این خطا مربوط است به هیدروستات و یا کافی نبودن آب داخل دستگاه - نکاتی را که باید چک نمایید - مقدار اهم پایه های هیدروستات چک شود ممکن است خرابی از هیدروستات باشد بررسی شلنگ و مخزن هیدروستات - خرابی مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E5 - اشکال این خطا از سوئیچ سنسور کف می باشد نشتی - بررسی سیم کشی دستگاه - خرابی سویچ آب ریزش کف دستگاه - چک کردن ولتاژ - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

کد خطا E6 - دستگاه دارای نشتی آب می باشد - سوختگی ببین کف - سیم کشی چک شود و در آخر ایراد از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E7 - پیغام خطا مربوط است به قطع شدن ارتباط بین برد و موتور پمپاژ - بررسی سیم کشی - خرابی موتور - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E9 - علت خطا از سوکت تایم تایمر و یا خراب بودن و یا گیر کردن موتور تایم تایمر - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

نظرات ارزشمند شما

اولین نفری باشید که نظر یا سوالتان را ثبت میکنید!

نظر شما

ایمیل شما هرگز منتشر نخواهد شد!!!