ارورهای یخچال فریزر | خطا های یخچال فریزر

ارورهای یخچال فریزر

ارور یخچال فریزر

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : RT79K

R 1 -  خطای سنسور دمای یخچال - مقدار مقاومت سنسور دمای یخچال چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 -  خطای سنسور بیرونی (محیطی) - مقدار مقاومت سنسور بیرونی بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 B -  خطای سنسور دمای فریزر - مقدار اهم سنسور دمای فریزر چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 C -  خطای سنسور دیفراست فریزر - مقدار مقاومت سنسور دیفراست فریزر چک شود - خرابی سنسور دیفراست - خرابی برد اصلی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

R 1 F -  خطای سنسور کشوی مجزای داخل یخچال - مقدار مقاومت سنسور کشوی مجزای داخل یخچال بررسی شود - سوختگی سنسور کشوی داخل یخچال - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 G -  خطای سیستم دیفراست فریزر - هیتر و ترموفیوز - چک کردن مقاومت سیستم دیفراست فریزر - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 D -  خطای فن فریزر - مقدار اهم فن فریزر بررسی شود - شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 E -  خطای فن کندانسور فریزر - شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر - مقدار اهم فن کندانسور فریزر بررسی شود - خرابی برد اصلی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 10 B -  خطای هیتر دمپر یخچال مقدار مقاومت هیتر چک شود - سوختگی هیتر دمپر یخچال - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 10 A -  خطای هیتر دمپر محفظه سرد کننده سریع فریزر - مقدار اهم هیتر دمپر چک شود - کشوی مجزای داخل یخچال - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 e - خطای فن کندانسور فریزر - مقدار مقاومت فن کندانسور چک شود - شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 f - این خطا مربوط است به سنسور محفظه یخساز فریزر - خرابی سنسور محفظه یخساز فریزر - مقدار اهم سنسور فریزر بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 g - اشکال از سیستم دیفراست فریزر می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 10 b - خطای فن محفظه یخساز در یخچال - مقدار اهم فن محفظه چک شود - خرابی فن محفظه یخچال - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 c - اشکال در سنسور دیفراست فریزر - خرابی سنسور دیفراست فریزر - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 a - خطای سنسور خارجی فریزر - مقدار مقاومت سنسور خارجی فریزر چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 b - خطای سنسور دمای فریزر - مقدار اهم سنسور دمای فریزر بررسی شود - خرابی سنسور دمای فریزر - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 10 g - اشکال از ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 10 f - این خطا مربوط است به ارتباط بین برد اصلی و برد کمپرسور (موتور) - خرابی برد اصلی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : RL729-730

R 1 a -  خطای سنسور یخساز یخچال - مقدار اهم سنسور یخساز یخچال چک شود - خرابی سنسور یخساز یخچال - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

R 1 b -  خطای سنسور دمای یخچال - مقدار مقاومت سنسور دمای یخچال بررسی شود - خرابی سنسور دمای یخچال - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

R 1 c - خطای سنسور دیفراست یخچال می باشد - مقدار اهم سنسور دیفراست یخچال چک شود - خرابی سنسور دیفراست یخچال - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

R 1 d - اشکال خطا در فن یخچال می باشد - مقدار اهم فن یخچال بررسی شود - سوختگی فن یخچال - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

R 1 e - خطای عملکرد نادرست یخساز یخچال - خرابی سنسور یخساز - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

R 1 g - این خطا مربوط به هیتر دیفراست یخچال می باشد - مقدار مقاومت هیتر دیفراست یخچال چک شود - سوختگی هیتر دیفراست یخچال - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 a -  خطای سنسور بیرونی (محیطی) فریزر - مقدار اهم سنسور بیرونی فریزر بررسی شود - تعویض سنسور بیرونی فریزر - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 b -  خطای سنسور دمای فریزر - مقدار مقاومت سنسور دمای فریزر چک شود - خرابی سنسور دمای فریزر - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 c -  خطای سنسور دیفراست فریزر - مقدار اهم سنسور دیفراست فریزر چک شود - خرابی سنسور دیفراست فریزر تعویض سنسور - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 d -  خطای فن فریزر - شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر تعویض فن فریزر - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 e -  خطای فن کندانسور - شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر تعویض فن کندانسور فریزر - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 g - خطای سیستم هیتر دیفراست فریزر - هیتر و ترموفیوز - مقدار اهم هیتر دیفراست چک شود - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : RZ18

2 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به سنسور دمای داخلی یخچال می باشد

5 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به سنسور دیفراست یخچال

6 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به سنسور دمای خارجی محیط پیرامون است

7 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به فن یخچال

8 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به فن کمپرسور یخچال می باشد

9 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به سیستم دیفراست یخچال

1 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر مربوط به سنسور دمای داخلی فریزر می باشد

 

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : RR 18

شماره 2 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به سنسور دمای داخلی یخچال می باشد - مقدار مقاومت سنسور دمای داخلی یخچال چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

شماره 5 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به سنسور دیفراست یخچال - مقدار اهم سنسور دیفراست یخچال بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

شماره 6 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به سنسور دمای خارجی محیط پیرامون است - خرابی سنسور دمای خارجی یخچال - مقدار مقاومت سنسور خارجی محیط پیرامون چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

شماره 7 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به فن یخچال - مقدار اهم فن یخچال چک شود - سوختگی فن یخچال - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

8 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به فن کمپرسور یخچال می باشد - خرابی فن کمپرسور یخچال - خرابی از مدار برد کنترل می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

9 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به سیستم دیفراست یخچال - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

1 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر مربوط به سنسور دمای داخلی فریزر می باشد - معیوب بودن سنسور دمای داخل فریزر مقدار اهم سنسور دما چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

4 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر این خطا مربوط است به سنسور دیفراست فریزر

6 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر مربوط به سنسور دمای خارجی محیطی پیرامون است

7 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر این خطا مربوط است به فن دستگاه فریزر

8 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر مربوط به فن کمپرسور دستگاه فریزر می باشد

9 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر این خطا مربوط است به سیستم دیفراست فریزر

 

ارور فریزر سامسونگ مدل RZ19 - 20

کد خطا 1 - مشکل این پیغام خطا از سنسور فریزر است - خرابی سنسور فریزر مقدار اهم سنسور چک شود - سیم کشی چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 4 - این خطا از سنسور دیفراست فریزر می باشد - معیوبی سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود - چک کردن سیم وسوکت سنسور - تنظیم جای سنسور و در آخر تعویض مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 6 - علت خطا مربوط است به سنسور بیرونی محیطی فریزر - مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی بررسی شود - تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 7 - این خطا از فن فریزر می باشد - سیم های ارتباطی چک شود - مقدار مقاومت فن چک شود - تعویض فن و در آخر خرابی مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 8 - پیغام این ارور از فن کمپرسور (کندانسور) فریزر - سیم های ارتباطی چک شود - مقدار مقاومت فن چک شود - تعویض فن و در آخر خرابی مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 9 - این خطا مربوط است به دیفراست فریزر - خرابی سنسور دیفراست - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور یخچال فریزر ال جی

کد خطا r - علت ارور از سنسور یخچال می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود و در آخر مشکل از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا d - این خطا از سنسور دیفراست و یا اشکال این ارور از عدم انجام دیفراست می باشد - علت خرابی المنت - عملکرد دیفراست - معیوبی سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود - چک کردن سیم و سوکت سنسور - تنظیم جای سنسور ودر آخر تعویض مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

شرح خطا در خاموش شدن کامل دیسپلی - این خطا مربوط است به سنسور محیط - نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد - خرابی و یا قطعی سنسور دمای محیط می باشد مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا H - اشکال خطا مربوط است به هیتر المنت - مقدار مقاومت المنت چک شود تعویض المنت - و در آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا C - خطای ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر (پنل) - سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا a 1 - مشکل خطا از سنسور داخلی فریزر می باشد - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود - سیمهای ارتباطی بررسی شود - و در آخر خرابی برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا a 2 - علت ارور از سنسور دیفراست می باشد - اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی چک شود - تعویض سنسور دیفراست و در آخر مشکل از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا a 3 - اشکال این ارور از عدم انجام دیفراست می باشد - علت خرابی المنت - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

شرح خطا در خاموش شدن کامل دیسپلی - این خطا مربوط است به سنسور محیط - نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد - خرابی و یا قطعی سنسور دمای محیط می باشد مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور یخچال فریزر ال جی مدل KF-8401A

کد خطا E1 - مشکل این پیغام خطا از سنسور فریزر است - خرابی سنسور فریزر مقدار اهم سنسور چک شود - سیم کشی چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E2 - علت ارور از سنسور 1 یخچال می باشد - مقدار اهم سنسور 1  چک شود اتصال کوتاه و یا مدار باز تعویض سنسور 1 - سیم های متصل به سنسور 1 یخچال بررسی شود و در آخر مشکل از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 - علت ارور از سنسور 2 یخچال می باشد - مقدار اهم سنسور 2  چک شود اتصال کوتاه و یا مدار باز تعویض سنسور 2 - سیم های متصل به سنسور 2 یخچال بررسی شود و در آخر مشکل از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 - مشکل این پیغام خطا از سنسور محیطی است اتصال کوتاه و یا مدار باز - خرابی سنسور محیط مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی ترموفیوز - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E5 - پیغام این خطا از سنسور دیفراست می باشد اتصال کوتاه و یا مدار باز می باشد - اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی چک شود - تعویض سنسور دیفراست و در آخر مشکل از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E6 - اشکال این ارور از عدم انجام دیفراست می باشد - شکستن فریزر حرارتی - خرابی هیتر - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E7 - این خطا مربوط می شود به فن فریزر - سوختگی فن فریزر مقدار اهم فن بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E8 - اشکال ارور از فن کندانسور می باشد - سیم های ارتباطی چک شود سوختگی فن و در آخر مشکل از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا CO - خطای ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر (پنل) - سیم های ارتباطی بررسی شود قطع ارتباط سیم کشی - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

 

ارورهای  یخچال فریزر پارس

کد خطا AF - این خطا مربوط است به سنسور محیط یخچال - نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد - خرابی و یا قطعی سنسور دمای محیط یخچال می باشد مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا EF - این خطا مربوط می شود به سنسور داخل اوپراتور یخچال - نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرند - خرابی و یا قطعی سنسور داخل اوپراتور یخچال مقدار اهم سنسور اوپراتور چک شود - خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا FF - این مشکل خطا مربوط است به سنسور دمای فریزر - نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد - خرابی و یا قطعی سنسور دمای فریزر می باشد مقدار اهم سنسور دما فریزر چک شود - خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا HI - اشکال این خطا از دمای بالا در فریزر می باشد - نشان دهنده دمای بالای 24 درجه در داخل فریزر می باشد که پس از خنک شدن فریزر یخچال  بر میگردد

کد خطا ( - - ) - این پیغام نشان دهنده خاموشی قسمت یخچال از طریق دکمه تنظیم درجه یخجال می باشد که در این حالت لامپ داخل یخچال نیز خاموش می باشد

 

ارور یخچال فریزر پارس نوفراست

کد خطا FF - علت خطا از خرابی سنسور داخل کابین فریزر می باشد - بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن - سیم کشی چک شود و در آخر مشکل از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا DF - علت خطا از سنسور اوپراتور است - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا HI - اشکال این خطا از دمای بالا در فریزر می باشد - نشان دهنده دمای بالای 24 درجه در داخل فریزر می باشد که پس از خنک شدن فریزر یخچال  بر میگردد

کد خطا LO - مشکل ارور مربوط است به دمای داخل کابین فریزر - دمای کابین فریزر از 33 - سردتر شده است

 

ارور بردهای یخچال لاردر فور استار پارس

کد خطا AF - اشکال ارور مربوط است به سنسور داخل کابین یخچال (سنسور سفید) - بررسی مقدار اهم سنسور و سیم های مرتبط به آن - تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا EF - مشکل خطا از سنسور بیرونی یخچال می باشد (سنسور قرمز) - سیم های ارتباطی چک شود - مقدار اهم سنسور بررسی شود - تعویض سنسور و در آخر اشکال از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور یخچال فریزر پارس شش دکمه و چهار دکمه و سه دکمه

کد خطا PO - پیغام این خطا از خرابی سنسور داخل کابین فریزر می باشد - بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن - سیم کشی چک شود و در آخر مشکل از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا PC - مشکل ارور مربوط به اتصال کوتاه سنسور داخل کابین فریزر می باشد - بررسی سیم های مرتبط به سنسور - ممکن است خرابی از برد هم باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا HI - اشکال این خطا از دمای بالا در فریزر می باشد - نشان دهنده دمای بالای 24 درجه در داخل فریزر می باشد که پس از خنک شدن فریزر یخچال  بر میگردد

کد خطا LO - مشکل ارور مربوط است به دمای داخل کابین فریزر - دمای کابین فریزر از 33 - سردتر شده است

 

ارور یخچال فریزر اسنوا کومبی مدل  810

کد خطا F1 - اشکال این خطا از سرمایش ضیعف دستگاه می باشد سرد نشدن اوپراتور - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F2 - مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط فریزر است - خرابی سنسور محیط فریزر مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F3 - این خطا مربوط می شود به سنسور محیط یخچال - خرابی سنسور محیط یخچال مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F4 - اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور یخچال - مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود - خرابی سنسور اوپراتور تعویض سنسور - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F5 - مشکل این خطا مربوط است به سنسور اوپراتور فریزر - مقدار مقاومت سنسور اوپراتور یخچال چک شود - خرابی سنسور اوپراتور یخچال تعویض سنسور - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F6 - علت ارور از خرابی سنسور محیط می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از برد می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F7 - این خطا مربوط می شود به فن فریزر - سوختگی فن فریزر مقدار اهم فن بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F8 - مشکل این پیغام خطا از فن یخچال می باشد - سوختگی فن یخچال مقدار اهم فن بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F9 - اشکال خطا مربوط است به هیتر المنت فریزر - مقدار مقاومت المنت چک شود تعویض المنت - و در آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا FA - علت این خطا مربوط است به هیتر المنت یخچال - مقدار مقاومت المنت چک شود تعویض المنت - و در آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا Fd - ایراد از مدار برد الکترونیک - خرابی IC

کد خطا H1 - علت خطا از گرم بودن فریزر

 

ارور یخچال فریزر اسنوا کومبی مدل  270

کد خطا F1 - اشکال این خطا از سرمایش ضیعف دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F2 - مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط فریزر است - خرابی سنسور محیط فریزر مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F3 - این خطا مربوط می شود به سنسور محیط یخچال - خرابی سنسور محیط یخچال مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F4 - اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور یخچال - مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود - خرابی سنسور اوپراتور تعویض سنسور - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F5 - مشکل این خطا مربوط است به سنسور اوپراتور فریزر - مقدار مقاومت سنسور اوپراتور یخچال چک شود - خرابی سنسور اوپراتور یخچال تعویض سنسور - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F6 - علت ارور از خرابی سنسور محیط می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از برد می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F7 - این خطا مربوط می شود به فن فریزر - سوختگی فن فریزر مقدار اهم فن بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F8 - مشکل این پیغام خطا از فن یخچال می باشد - سوختگی فن یخچال مقدار اهم فن بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F9 - اشکال خطا مربوط است به هیتر المنت فریزر - مقدار مقاومت المنت چک شود تعویض المنت - و در آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا FA - علت این خطا مربوط است به هیتر المنت یخچال - مقدار مقاومت المنت چک شود تعویض المنت - و در آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا Fd - ایراد از مدار برد الکترونیک - خرابی IC

 

ارور یخچال اسنوا مدل 676 کمبی

کد خطا F1 - اشکال این خطا از عدم سرد شدن اوپراتور است - علت یخ زدگی شدید اوپراتور - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F2 - مشکل خطا از سنسور داخلی فریزر می باشد - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود - سیمهای ارتباطی بررسی شود - و در آخر خرابی برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F3 - پیغام ارور مربوط است به سنسور داخل یخچال - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود - چک کردن سیمهای ارتباطی به سنسور - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F4 - این خطا از سنسور دیفراست می باشد - معیوبی سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود - چک کردن سیم وسوکت سنسور - تنظیم جای سنسور ودر آخر تعویض مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F5 - اشکال این ارور از عدم انجام دیفراست می باشد - علت خرابی المنت - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F6 - مشکل خطا از خرابی آی سی حافظه EPROM - خرابی مدار برد اصلی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F7 - پیغام ارور مربوط است به خرابی فن یخچال - سوختگی فن تعویض شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F8 - این خطا از خرابی فن فریزر می باشد - چک کردن فن فریزر و در صورت خرابی تعویض فن - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا H1 - اشکال این ارور از گرم بودن فریزر - علت کم گاز بودن و یا خالی بودن گاز موتور - در مدار بودن هم زمان فن والمنت - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا H - مشکل خطا از گرم بودن یخچال است - علت کم گاز بودن و یا خالی بودن گاز موتور - در مدار بودن هم زمان فن والمنت - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور یخچال اسنوا مدل تکنو 713

کد خطا E1 - مشکل مربوط می شود به سنسور محیط یخچال - خرابی سنسور محیط یخچال مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E2 - مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط فریزر است - خرابی سنسور محیط فریزر مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 - اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور فریزر - مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود - خرابی سنسور اوپراتور تعویض سنسور - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E7 - این خطا از قطعی و اتصال و یا خرابی کمپرسور محصول بدون شارژ گاز

 

ارور یخچال فریزرساید بای ساید اسنوا مدل اروپایی

کد خطا F1 - مشکل خطا از عدم سرد شدن اوپراتور - خرابی کمپرسور - نشتی گاز مبرد - سیم های ارتباطی چک شود و در آخر مشکل از مدار برد

کد خطا F2 - علت از پایان یافتن زمان دیفراست - بالا بودن میزان برفک در اوپراتور به علت رطوبت

کد خطا F3 - اشکال خطا خرابی فن فریزر و یا فن یخچال - بررسی فن فریزر و یخچال - سیم های ارتباطی به فن چک شود - سوختگی فن و در آخر ایراد از برد

کد خطا F4 - این خطا مربوط می شود به فن کمپرسور - خرابی فن کمپرسور - سیم های ارتباطی به فن چک شود و در آخر خرابی برد

کد خطا F5 - پیغام ارور از سنسور یخچال و یا فریزر - بررسی هر دو سنسور - سیم کشی چک شود و در آخر ایراد از مدار برد

کد خطا F6 - علت خطا از سنسور اوپراتور است - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد

کد خطا F7 - مشکل ارور از سنسور دمای محیطی می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود - ممکن است خرابی از برد باشد - سیم های ارتباطی بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F8 - خطای ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر (پنل) - سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور یخچال فریزر مدیا

کد خطا E1 - اشکال این خطا از مدار حسکر حرارتی می باشد - مقدار اهم سنسور حرارتی یخچال چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E2 - این ایراد از مدار حسکر حرارتی اتاقک فریزر است - مقدار اهم سنسور حرارتی فریز بررسی شود - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E5 - این خطا مربوط می شود به حسکر یخ زدایی فریزر - خرابی سنسور یخ زدایی فریزر مقدار اهم سنسور چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E6 - مشکل این خطا از مدار برد اصلی دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E7 - اشکال این ارور از خرابی حسکر حرارتی می باشد مقدار اهم سنسور بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E9 - این ارور زنگ هشدار برای دمای بالای دستگاه می باشد - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا EC - این خطا مربوط است به مدار EEPROM

 

ارور یخچال فریزر هیوندا

1 زمانی که نمایشگر حرف H را نشان دهد یعنی عمل دیفراست انجام نگرفته است و باید فیش المنت اوپراتور و فیش ترموفیوز و المنت اوپراتور و همچنین المنت آبرو و تمامی مسیرهای المنت به دقت بررسی شود و بعد از اطمینان از سالم بودن مسیر المنت باید تست 2 انجام شود

2 زمانی که نمایشگر حرف D را نشان دهد در این حالت سنسور دیفراست که به اوپراتور وصل شده مشکل دارد مقدار اهم سنسور دیفراست بررسی شود ضمنا در بعضی مواقع که سنسور دیفراست اشکال دارد بدون اینکه حرف D ظاهر گردد کمپرسور به صورت ممتد قطع و وصل می شود

3 هر زمانی که نمایشگر حرف R را نشان دهد : در این حالت سنسور یخچال مشگل دارد مقدار اهم سنسور چک شود ضمنا در بعضی مواقع بدون اینکه حرف R در نمایشگر ظاهر شود یخچال اصلا کار نمی کند در چنین شرایتی باید تست 1 انجام شود 1 بار کلید تست فشار داده شود و اگر یخچال فریزر شروع به کار کردن کرد سنسور یخچال تعویض شود

4 هر زمانی که دربها بسته است و یخچال فریزر آلارم میدهد یا شاستی درب خراب است و یا درب به خوبی به شاستی فشار نیاورده

5 در هر زمان قسمت یخچال سرد نمی کند و اوپراتور فریزر برفک بسته است بعد از اطمینان از باز بودن دریچه قسمت یخچال تست 2 انجام شود

6 زمانی که درب یخچال فریزر را باز می کنیم صدای تق تق و صدای روشن و خاموش شدن کمپرسور می اید یعنی اینکه شاستس مشکل دارد

7 هر زمان آب از آبسرد کن نمی اید اگر پمپ کار می کند و صدای پمپ به گوش می رسد شلنگی تهیه کرده ودر خروجی آبسرد کن جایی که آب به لیوان میریزد قرار داده و همزمان با فشار دادن پدال آبسرد کن مکش کنید ضمنا در صورتی که پمپ اصلا کار نمی کند میکروسوئیچ و مدار برد بررسی شود

8 هر زمان تیرک وسط عرق میکند قسمت بالا و پایین تیرک وسط با چسب اکواریوم پر شود و در صورتی که مشکل بر طرف نشد المنت کمکی جایگزین شود و طریقه نصب المنت کمکی به شرح ذیل می باشد

شاستی را از جا در بیارید و از سمت چپ شاستی که مابین تیرک و وان فضای خالی وجود دارد المنت جا سازی شود و سوکت المنت قبلی در آورده شود و سوکت المنت کمکی به آن وصل شود

9 وقتی که المنت بیشتر از 3 دقیقه روی مدار نمی ماند سوکت سنسور دیفراست و ترموفیوز را از مدار خارج کرده و جای ترموفیوز را به هم متصل کنیم و حالا تست 2 انجام شود و در این صورت المنت باید بیشتر از 3 دقیقه روی مدار بماند و در این صورت شاستی تعویض گردد

10 نمایشگر اعداد را به صورت ناقص و یا ثابت نشان می دهد در این مواقع برد اشکال دارد

11 در بعضی مواقع کلا یخچال خاموش می شود و بعد از اینکه دوشاخه برق را دوباره می زنیم روشن می شود در این صورت مدار برد الکترونیک دچار مشکل است

 

ارور یخچال فریزر گلستان هیوندا ویپونت

کد خطا 1 - اشکال خطا از عدم سرد شدن اوپراتور

کد خطا 2 - اشکال ارور خرابی هیتر - مقدار مقاومت هیتر چک شود تعویض هیتر و در آخر خرابی از مدار برد- دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 3 - علت خطا از خرابی فن داخل یخچال و یا فن داخل فریزر - هر دو فن چک شود تعویض فن و در آخر خرابی از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 4 - مشکل این خطا مربوط است به فن کمپرسور - مقدار مقاومت فن چک شود تعویض فن و در آخر خرابی از برد می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 5 - این خطا خرابی سنسور کابین - مقدار مقاومت سنسور چک شود سنسور تعویض شود و در آخر خرابی از مدار برد -دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 6 - این خطا مربوط می شود به سنسور داخل اوپراتور یخچال - نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرند - خرابی و یا قطعی سنسور داخل اوپراتور یخچال مقدار اهم سنسور اوپراتور چک شود - خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 7 - مشکل مربوط می شود به سنسور محیط - خرابی سنسور محیط  مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 8 - اشکال از ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 9 - علت ارور از عدم کارکرد کمپرسور می باشد

 

ارور یخچال فریزر سونیا مدل 910

کد خطا F1 - اشکال این خطا از فن اوپراتور یخچال می باشد - خرابی فن اوپراتور و عدم سرمای اوپراتور - ممکن است خرابی از برد هم باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F1 - مشکل این ارور از فن اوپراتور فریزر می باشد - خرابی فن اوپراتور و عدم سرمای اوپراتور - ممکن است خرابی از برد هم باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F2 - مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط فریزر است - خرابی سنسور محیط فریزر مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F3 - این خطا مربوط می شود به سنسور محیط یخچال - خرابی سنسور محیط یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی از مدار برد دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F4 - پیغام این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور فریزر و یا سنسور اوپراتور یخچال - مقدار مقاومت هر دو سنسور اوپراتور چک شود - خرابی سنسور اوپراتور تعویض سنسورها - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F5 - اشکال این خطا در هنگام دیفراست دما بالا می رود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F6 - مشکل ارور از IC خرابی مدار برد - سیستم برد فرمان خراب است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​​​​​​​​

کد خطا F7 - این خطا از خرابی ترموفیوز فریزر است - فن فریزر کار نمی کند - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​​​​​​​​

کد خطا F8 - پیغام این ارور از خرابی ترموفیوز فریزر است - فن یخچال کار نمی کند - ممکن است خرابی از مدار برد باشد -​​​​​​​ دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​​​​​​​​

کد خطا F9 - اشکال خطا از المنت فریزر می باشد - سوختگی المنت فریزر مقدار اهم المنت چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​​​​​​​​ 

کد خطا FR - مشکل این ارور مربوط است به المنت فریزر - سوختگی المنت فریزر مقدار اهم المنت چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد -​​​​​​​ دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​​​​​​​​

کد خطا FB - علت ارور خرابی مدار برد اصلی دستگاه IC سیستم برد فرمان خراب است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​​​​​​​​

کد خطا H1 - این خطا مشکلی در سیستم وجود ندارد خودش به حالت عادی بر می گردد

 

ارور یخچال فریزر هیتاچی

کد خطا F0 02 - اشکال از ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F0 03 - مشکل خطا از ناهنجاری واحد IM

کد خطا F0 04 - علت این ارور از غیر طبیعی بودن محفظه یخ زدایی فریزر - خرابی سنسور یخ زدایی فریزر مقدار اهم سنسور چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F0 05 - این خطا از ناهنجاری سنسور IM می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود - تعویض سنسور و در آخر خرابی برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F0 07 - اشکال این خطا مربوط است به ناهنجاری در OVERCURRENT - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F0 08 - مشکل ارور اشکال در سیستم موتور و یا نشتی گاز می باشد - کار کرد کمپرسور غیر طبیعی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F0 09 - پیغام این ارور از کمپرسور می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F0 11 - این خطا مربوط می شود به اختلالات در سرعت کمپرسور - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F0 12 - اشکال این خطا از خرابی موتور FR - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F0 13 - علت پیش آمده از موتور فن K - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F0 14 - مشکل ارور از ولتاژ منبع تغذیه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F0 15 - اشکال این خطا از خرابی موتور F2 -​​​​​​​ دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F0 16 - علت پیش آمده از موتور فن RR - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F0 18 - پیغام خطا از سنسور یخ زدایی می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F1 01 - اشکال این ارور از ناهنجاری در سنسور منجمد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور ودر آخر خرابی از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F1 02 - این خطا مربوط می شود به سنسور محیط یخچال - خرابی سنسور محیط یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی از مدار برد دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​​​​​​​​

کد خطا F1 03 - علت خطا از خرابی سنسور TC می باشد - مقدار اهم سنسور بررسی شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F1 04 - مشکل این ارور خرابی سنسور یخ زدایی - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - خرابی از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F1 06 - پیغام خطا مربوط است به سنسور دمای اتاق - مقدار اهم سنسور چک شود - تعویض سنسور - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F1 10 - ناهنجاری در سنسور یخ زدایی تعویض سنسور

کد خطا F3 01 - اشکال خطا از سرد نبودن محفظه فریزر می باشد

کد خطا F3 02 - مشکل این ارور از سرد نبودن محفظه یخچال و فریزر می باشد

 

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530

کد خطا F1خطای سنسور دمای فریزر کمپرسور در این حالت 20 دقیقه روشن و 20 دقیقه خاموش می ماند - مقدار اهم سنسور دمای فریزر چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F2 - این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور فریزر - نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرند - خرابی و یا قطعی سنسور اوپراتور فریزر مقدار اهم سنسور اوپراتور چک شود - خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F3خطای سنسور دمای یخچال در این حالت 20 دقیقه روشن و 20 دقیقه خاموش می ماند - مقدار مقاومت سنسور دمای یخچال چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F4این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور یخچال - خرابی سنسور اوپراتور یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی از مدار برد دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​​​​​​​​

کد ارور F5 - کمبود سرما

کد خطا F8 - اشکال این ارور از قطع بودن کابل فن یخچال و یا نچرخیدن فن - علانت فن در روی نمایشگر ثابت میشود

کد خطا F9 -این خطا از قطع بودن کابل فن یخچال و یا نچرخیدن فن - علانت فن در روی نمایشگر ثابت میشود

 

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ

کد خطا F1خطای سنسور دمای فریزر داخل کابین کمپرسور در این حالت 20 دقیقه روشن و 20 دقیقه خاموش می ماند - مقدار اهم سنسور دمای فریزر چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F2 - این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور فریزر - نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرند - خرابی و یا قطعی سنسور اوپراتور فریزر مقدار اهم سنسور اوپراتور چک شود - خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F3 - اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور - مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود - تعویض سنسور اوپراتور - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F4این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور یخچال - خرابی سنسور اوپراتور یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی از مدار برد دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​​​​​​​​

کد ارور F5 - کمبود سرما

 

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل رویال 666

کد خطا E1 - پیغام این خطا از سنسور داخل کابین یخچال می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E2 - اشکال ارور از سنسور داخل کابین فریزر می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 - اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور - مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود - خرابی سنسور اوپراتور تعویض سنسور - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه - خرابی المنت - خرابی ترموفیوز - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E8 - مشکل این پیغام خطا از سنسور محیطی است - خرابی سنسور محیط مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی ترموفیوز - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E0 - این خطا خرابی از سیستم ماشین یخساز سیم های ارتباطی چک شود و در آخر خرابی از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا EE - ناهنجاری در سنسور یخ ساز خرابی سنسور و یا اتصال کوتاه - تعویض سنسور و در آخر خرابی برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

کد خطا F1 - این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور فریزر - نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرند - خرابی و یا قطعی سنسور اوپراتور فریزر مقدار اهم سنسور اوپراتور چک شود - خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F2 - اشکال ارور از سنسور کابین فریزر می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F3 - مشکل این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور یخچال - خرابی سنسور اوپراتور یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی از مدار برد دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F4 - پیغام این خطا از سنسور کابین یخچال می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E1 - این خطا از خرابی فن فریزر می باشد - چک کردن فن فریزر و در صورت خرابی تعویض فن - ممکن است خرابی از برد باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E2 - مشکل این پیغام خطا از فن یخچال می باشد - سوختگی فن یخچال مقدار اهم فن بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 - اشکال ارور از فن کندانسور می باشد

کد خطا E6 - این خطا از گرمای بیش از حد و یا مشکل گازی دارد دمپر کانال هوا یخ زدگی دارد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا H1 - این خطا مربوط می شود به هیتر اوپراتور فریزر - مقدار مقاومت هیتر چک شود تعویض هیتر ودر آخر خرابی از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا H2 - مشکل خطا از هیتر سینی فریزر می باشد - تعویض هیتر - ممکن است خرابی از برد هم باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا H3 - پیغام خطا مربوط می شود به هیتر اوپراتور یخچال - مقدار مقاومت هیتر چک شود تعویض هیتر ودر آخر خرابی از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا H4 - اشکال این خطا از هیتر سینی یخچال می باشد (المنت برچسبی) - تعویض هیتر - ممکن است خرابی از برد هم باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا C1 - این ارور خرابی کمپرسور

کد خطا C2 - علت خطا از عملکرد دمای نامناسب دستگاه

کد خطا L2 - مشکل خطا لایت روشنایی

 

ارور یخچال فریزر دوو 590

کد خطا r1 - خطای سنسور دمای یخچال - مقدار مقاومت سنسور دمای یخچال چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا r t - علت خطا خرابی سنسور RT - و یا اتصال کوتاه - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا d1 - ناهنجاری در سنسور یخ زدایی خرابی سنسور و یا اتصال کوتاه - تعویض سنسور - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا door - اشکال خطا خرابی سوئیچ درب است

کد خطا c1 - چرخه غیر عادی زمانی که کمپرسور بیش از 3 ساعت کار کرده باشد

کد خطا f3 - مشکل از کارکرد المنت به مدت 80 دقیقه - در صورت اشکال در فیوز کنترل دمای برفک زدائی و یا قطعی هیتر کنترل غیر ممکن می شود

 

ارور یخچال فریزر کمبی دوو مدل FR4501

کد خطا D1 - مشکل خطا از قطعی و یا اتصال کوتاه در سنسور برفک زدایی می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا R1 - خطای سنسور دمای یخچال - مقدار اهم سنسور دمای یخچال چک شود - سیم کشس بررسی شود و در آخر ایراد از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F3 - مشکل از کارکرد المنت به مدت 80 دقیقه - در صورت اشکال در فیوز کنترل دمای برفک زدائی و یا قطعی هیتر کنترل غیر ممکن می شود

کد خطا C1 - چرخه غیر عادی زمانی که کمپرسور بیش از 3 ساعت کار کرده باشد

 

ارور یخچال فریزر دوو مدل 660 قدیمی

کد خطا E2 - مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط فریزر است - خرابی سنسور محیط فریزر مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 - اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور - مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود - خرابی سنسور اوپراتور تعویض سنسور - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه - خرابی المنت - خرابی ترموفیوز - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E6 - این خطا از خرابی فن فریزر می باشد - چک کردن فن فریزر و در صورت خرابی تعویض فن - ممکن است خرابی از برد باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E7 - علت خطا از عدم سرمایش می باشد

کد خطا E9 - پیغام این خطا مربوط می شود به هیتر اوپراتور بیرونی - مقدار مقاومت هیتر اوپراتور چک شود تعویض هیتر و در آخر ایراد از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E10 - مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط بیرونی است - خرابی سنسور محیط مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی ترموفیوز - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E11 - اشکال ارور از فن کندانسور می باشد - سیم های ارتباطی چک شود سوختگی فن و در آخر مشکل از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E12 - مشکل از دمپر

کد خطا E13 - این خطا مربوط می شود به قطعی کمپرسور - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور یخچالهای الکترواستیل

کد خطا R1 - این خطا مربوط می شود به سنسور یخچال چراغ MID چشمک می زند کنترل مداوم کمپرسور، فن فریزر30 دقیقه روشن و 30 دقیقه خاموش می شود - نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد - خرابی و یا قطعی سنسور یخچال می باشد مقدار اهم سنسور فریزر چک شود - خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F3 - علت خطا از کارکرد المنت بیش از 85 دقیقه می باشد - چراغ HIGH چشمک می زند درصورت اشکال در فیوز کنترل دمای برفک زدایی یا قطعی هیتر، کنترل غیرممکن است - بررسی هیتر و سیم کشی مرتبط به آن و در آخر مشکل از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا C1 - مشکل این خطا مربوط است به سنسور برفک زدایی زمانی که سنسور برفک زدایی 5 درجه باشد ارور می دهد - چراغ QUICK چشمک می زند در صورت اشکال در سیکل، کنترل غیر ممکن است - بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن و در آخر خرابی برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا D1 - این پیغام خطا از معیوب بودن و یا اتصال کوتاه در سنسور برفک زدایی می باشد - تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

شرح خطا - زمانی که همه چراغها خاموش باشد و هیچ گونه خطای نشان ندهد قطعی هیتر پیش آمده - بررسی مقدار مقاومت هیتر و تعو یض آن - سیم کشی تا هیتر چک شود و در آخر مشکل از برد -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارورهای یخچال فریزر الکترواستیل مدل ES27

کد خطا E1 - این خطا مربوط می شود به سنسور یخچال - نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد - خرابی و یا قطعی سنسور یخچال می باشد مقدار اهم سنسور فریزر چک شود - خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E2 - این مشکل خطا مربوط است به سنسور فریزر - نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد - خرابی و یا قطعی سنسور دمای فریزر می باشد مقدار اهم سنسور فریزر چک شود - خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 - اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور - مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود - خرابی سنسور اوپراتور تعویض سنسور - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه - خرابی المنت - خرابی ترموفیوز - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 - مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط است - خرابی سنسور محیط مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی المنت - خرابی ترموفیوز - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E5 - ایراد سیستم تبرید - قطع کار کمپرسور - خرابی المنت - ترموفیوز - خرابی سنسور اوپراتور و در آخر خرابی مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E6 - ایراد از گرمای بیش از 15 درجه در یخچال می باشد - مشکل از گاز و یا دمپر کانال هوا یا از یخ زدگی اوپراتور می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E7 - مشکل از سرمای زیر 4 درجه در یخچال - ایراد از دمپر و یا شکستگی کانال هوا

کد خطا E8 - خرابی مدار برد - اشکال از ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E9 - علت خطا برفک زدایی - خرابی المنت - سوختن ترموفیوز - خرابی سنسور اوپراتور - سیم های ارتباطی چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E10 - مشکل این ارور از فن اوپراتور می باشد - خرابی فن اوپراتور و عدم سرمای اوپراتور - ممکن است خرابی از برد هم باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E11 - اشکال ارور از فن کندانسور می باشد - سیم های ارتباطی چک شود سوختگی فن و در آخر مشکل از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E12 - ایراد خطا کابل دیتا و یا خرابی مدار برد - اشکال از ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 0E - در محصولات جدید یخچال فریز خطا مربوط به فن اواپراتور می باشد - بررسی فن و سیم های ارتباط به آن - تعویض فن و در آخر ایراد از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 1E - در محصولات جدید یخچال فریز اشکال ارور از فن کندانسور می باشد - سیم های ارتباطی چک شود سوختگی فن و در آخر مشکل از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 2E - در محصولات جدید یخچال فریز ایراد خطا کابل دیتا و یا خرابی مدار برد می باشد - اشکال از ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور یخچال تک الکترواستیل مدل ESR24

کد خطا E1 - این خطا مربوط می شود به سنسور یخچال - نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد - خرابی و یا قطعی سنسور یخچال می باشد مقدار اهم سنسور فریزر چک شود - خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 - اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور - مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود - خرابی سنسور اوپراتور تعویض سنسور - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه - خرابی المنت - خرابی ترموفیوز - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 - مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط است - خرابی سنسور محیط مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی المنت - خرابی ترموفیوز - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E5 - ایراد سیستم تبرید - قطع کار کمپرسور - خرابی المنت - ترموفیوز - خرابی سنسور اوپراتور و در آخر خرابی مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E9 - علت خطا برفک زدایی - خرابی المنت - سوختن ترموفیوز - خرابی سنسور اوپراتور - سیم های ارتباطی چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F0 - اشکال ارور خرابی فن اوپراتور - سوختگی فن اوپراتور - قطعی کابل فن - ممکن است خرابی از برد هم باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F1 - علت خطا خرابی فن کندانسور - سیم های مرتبط به فن بررسی شود - قطعی کابل فن به کابین و در آخر خرابی از مدار برد اصلی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ER - علت خطا ایراد در برد اصلی دستگاه می باشد - خرابی مدار برد اصلی و یا خرابی برد نمایشگر - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور فریزر تک الکترواستیل مدل ESF24

کد خطا E2 - این مشکل خطا مربوط است به سنسور فریزر - نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد - خرابی و یا قطعی سنسور دمای فریزر می باشد مقدار اهم سنسور فریزر چک شود - خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 - اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور - مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود - خرابی سنسور اوپراتور تعویض سنسور - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه - خرابی المنت - خرابی ترموفیوز - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 - مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط است - خرابی سنسور محیط مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی المنت - خرابی ترموفیوز - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E5 - ایراد سیستم تبرید - قطع کار کمپرسور - خرابی المنت - ترموفیوز - خرابی سنسور اوپراتور و در آخر خرابی مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E9 - علت خطا برفک زدایی - خرابی المنت - سوختن ترموفیوز - خرابی سنسور اوپراتور - سیم های ارتباطی چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F0 - اشکال ارور خرابی فن اوپراتور - سوختگی فن اوپراتور - قطعی کابل فن - ممکن است خرابی از برد هم باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F1 - علت خطا خرابی فن کندانسور - سیم های مرتبط به فن بررسی شود - قطعی کابل فن به کابین و در آخر خرابی از مدار برد اصلی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ER - علت خطا ایراد در برد اصلی دستگاه می باشد - خرابی مدار برد اصلی و یا خرابی برد نمایشگر - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور یخچال فریزر 4 درب بکو

کد خطا E0 - خطای سنسور دمای فریزر - مقدار اهم سنسور دمای فریزر چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E1 - اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور فریزر - مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود - تعویض سنسور اوپراتور - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E2 - مشکل این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور یخچال - خرابی سنسور اوپراتور یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی از مدار برد دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 - علت این خطا مربوط است به المنت اوپراتور فریزر - مقدار مقاومت المنت چک شود تعویض المنت و در آخر خرابی از مدار برد دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E8 - ناهنجاری در سنسور یخ ساز خرابی سنسور و یا اتصال کوتاه - تعویض سنسور و در آخر خرابی برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E9 - این خطا خرابی از سیستم ماشین یخساز و در آخر خرابی از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E10 - اشکال خطا از سنسور محیط ژوکر می باشد - مقدار مقاومت سنسور چک شود سنسور تعویض شود و در آخر خرابی مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E11 - مشکل این ارور از سنسور اوپراتور ژوکر - مقدار اهم سنسور بررسی شود تعویض سنسور و در آخر خرابی مدار برد دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E12 - علت خطا از هیتر ژوکر - بررسی سیم کشی - هیتر تعویض شود - خرابی مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور یخچال فریزر سیلوان

کد خطا D1 - علت خطا در یخچال تکی مشکل از سنسور دما می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود - تعویض سنسور و در آخر خرابی از برد

کد خطا D3 - مشکل این ارور در فریزر مربوط است به سنسور دیفراست که به اوپراتور متصل شده است  - تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد

کد خطا D2 - پیغام خطا از فریزر است و مشکل از سنسور دما که به بدنه متصل می باشد - چک کردن اهم سنسور تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد

کد خطا D1 - این ارور در یخچال فریزر مربوط به سنسور دمای یخچال می باشد - بررسی اهم سنسور تعویض آن و در آخر مشکل از برد کنترل

کد خطا D3 - اشکال این خطا در یخچال فریزر از سنسور دیفراست که به اوپراتور وصل می باشد - اهم سنسور چک شود و در آخر خرابی برد

کد خطا D2 - علت خطا در یخچال فریزر مربوط است به سنسور دمای فریزر که به بدنه فریزر نصب می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - ممکن است خرابی از برد هم باشد

 

ارور یخچال فریزر بکو

کد خطا E0 - خطای سنسور فریزر - بررسی اهم سنسور دمای فریزر تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E1 - خطای سنسور دیفراست فریزر - مقدار مقاومت سنسور دیفراست فریزر چک شود - خرابی سنسور دیفراست - خرابی برد اصلی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 - علت ارور از سنسور یخچال می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر مشکل از مدار برد

کد خطا E4 - این خطا از هیتر المنت دیفراست می باشد - تعویض المنت - ممکن است ایراد از برد باشد

کد خطا E8 - ناهنجاری در سنسور یخ ساز خرابی سنسور و یا اتصال کوتاه - تعویض سنسور و در آخر خرابی برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E9 - این خطا خرابی از سیستم ماشین یخساز ودر آخر خرابی از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور یخچال یخساران

کد خطا E1 - علت خطا خرابی فن کندانسور - سیم های مرتبط به فن بررسی شود - قطعی کابل فن به کابین و در آخر خرابی از مدار برد اصلی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E2 - اشکال ارور از فن داخل کابین - سیم های ارتباطی چک شود خرابی فن و در آخر مشکل از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 - مشکل خطا مربوط است به افت دمای کابین

کد خطا E4 - این خطا از عملکرد نادرست دیفراست می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E5 - پیغام مربوط می شود به سنسور کابین - مقدار اهم سنسور بررسی شود - سیم های مرتبط به سنسور چک شود - تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E6 - علت ارور از سنسور دیفراست می باشد - اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی چک شود - تعویض سنسور دیفراست و در آخر مشکل از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E7 - مشکل این پیغام خطا از سنسور محیطی است - خرابی سنسور محیط مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی ترموفیوز - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور یخچال فریزر نیکسان

کد خطا F1 - اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور فریزر تک و فریزر کمبی - مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود - تعویض سنسور اوپراتور - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F2 - مشکل این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور یخچال تک و یخچال کمبی - خرابی سنسور اوپراتور یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی از مدار برد دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F3 - علت خطا مربوط است به سنسور کابین فریزر تک و یا فریزر کمبی - بررسی مقدار اهم سنسور - چک کردن سیم های مرتبط به آن - ممکن است مشکل از برد باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F4 - این ارور ایراد از سنسور کابین یخچال تک و یا یخچال کمبی - مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی چک شود و در آخر خرابی مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E1 - این خطا از خرابی فن فریزر تک و فریزر کمبی می باشد - چک کردن فن فریزر و در صورت خرابی تعویض فن - ممکن است خرابی از برد باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E2 - مشکل این پیغام خطا از فن یخچال تک و یخچال کمبی می باشد - سوختگی فن یخچال مقدار اهم فن بررسی شود تعویض فن و در آخر خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 - علت خطا خرابی فن کمپرسور کندانسور - سیم های مرتبط به فن بررسی شود - قطعی کابل فن به کابین تعویض فن و در آخر خرابی از مدار برد اصلی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا H1 - اشکال خطا مربوط می شود به هیتر اوپراتور فریزر تک - بررسی مقدار مقاومت هیتر و تعویض آن - سیم کشی چک شود و در آخر مشکل از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا H2 - این خطا ایراد ازهیتر اوپراتور یخچال تک و اوپراتور یخچال کمبی - بررسی مقدار مقاومت هیتر و تعویض آن - سیم کشی چک شود و در آخر مشکل از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا C1 - این ارور مربوط است به کمپرسور دستگاه

کد خطا CR - مشکل از عملکرد دمائی نامناسب یخچال می باشد

کد خطا CF - اشکال مربوط به عماکرد نامناسب دمائی فریزر

کد خطا L1 - علت از روشنائی داخل کابین است

 

ارور یخچال فریزر مولتی مکس مدل 5021

کد خطا F1 - مشکل این پیغام خطا از سنسور فریزر است - خرابی سنسور فریزر مقدار اهم سنسور چک شود - سیم کشی چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F2 - اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور فریزر - مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود - تعویض سنسور اوپراتور - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F3 - این خطا مربوط می شود به سنسور محیط یخچال - خرابی سنسور محیط یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی از مدار برد دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F4 - این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور یخچال - خرابی سنسور اوپراتور یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی از مدار برد دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F8 - مشکل این پیغام خطا از فن یخچال می باشد - سوختگی فن یخچال مقدار اهم فن بررسی شود - سیم کشی چک شود و در آخر خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F9 - این خطا مربوط می شود به فن فریزر - سوختگی فن فریزر مقدار اهم فن بررسی شود - بررسی سیم های ارتباط و در آخر ایراد از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور یخچال فریزر امرسان

کد خطا CO - این ارور مربوط است به کمپرسور و یا فن دستگاه - بررسی فن و تعویض آن - ممکن است خرابی از برد هم باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا DA - خطای هیتر دمپر - مقدار اهم هیتر دمپر چک شود - تعویض هیتر و در آخر خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ds - علت ارور از سنسور دیفراست می باشد - اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی چک شود - تعویض سنسور دیفراست و در آخر مشکل از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا CD - مشکل خطا از دمپر و یا فن می باشد - بررسی فن - هیتر دمپر چک شود - و در صورت سالم بودن ایراد از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا LA - اشکال خطا از لامپ

کد خطا HE - علت خطا مربوط می شود یه هیتر - سیم کش بررسی شود و در آخر مشکل از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا FA - این خطا از فن می باشد - سیم های ارتباطی چک شود - مقدار مقاومت فن چک شود - تعویض فن و در آخر خرابی مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا RD - پیغام خطا از سوئیچ مکنت و یا دمپر - هر دو مرد بررسی شود و در آخر ایراد از برد می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا CD - این خطا از سنسور دیفراست می باشد - معیوبی سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود - چک کردن سیم وسوکت سنسور - تنظیم جای سنسور ودر آخر تعویض مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا FC - مشکل خطا از سنسور داخلی فریزر می باشد - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود - سیمهای ارتباطی بررسی شود - و در آخر خرابی برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 0-0 - علت خطا از مدار برد ریست کردن دستگاه

کد خطا _ علت خطا از مدار برد ریست کردن دستگاه

 

ارور یخچال فریزر مجیک

کد خطا E1 - این خطا مربوط می شود به سنسور دمای محیط یخچال - خرابی سنسور محیط یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی از مدار برد دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 - مشکل خطا از سنسور دمای داخلی فریزر می باشد - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود - سیمهای ارتباطی بررسی شود - و در آخر خرابی برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 - علت از دمای فریزر حسگر برف زدایی می باشد - بررسی سنسور دما و تعویض آن و در آخر خرابی برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E0 - اشکال از دمای فریزر حسگر محیطی - مقدار اهم سنسور دمای محیطی چک شود - تعویض سنسور

کد خطا E9 - ناهنجاری در سنسور یخ ساز خرابی سنسور و یا اتصال کوتاه - تعویض سنسور و در آخر خرابی برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا Eb - این خطا خرابی از سیستم ماشین یخساز - سیم های ارتباطی چک شود موتور یخساز بررسی شود ودر آخر خرابی از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا EC - مشکل خطا از دمای یخچال نقص در ارسال اطلاعات

کد خطا Er - اشکال این ارور از دمای یخچال نقص در دریافت اطلاعات

 

ارور یخچال فریزر کمبی تکنوگاز مدل FBR-713

کد خطا E1 - این خطا مربوط می شود به سنسور محیط یخچال در این حالت کمپرسور 25 دقیقه روشن و 25 دقیقه خاموش می باشد - خرابی سنسور محیط یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی از مدار برد دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E2 - مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط فریزر است در این حالت کمپرسور 25 دقیقه روشن و 25 دقیقه خاموش می باشد - خرابی سنسور فریزر مقدار اهم سنسور چک شود - سیم کشی چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 - اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور فریزر - مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود - تعویض سنسور اوپراتور - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E7 - علت خطا خرابی کمپرسور و یا قطعی و اتصال و یا کمپرسور بدون گاز می باشد

نظرات ارزشمند شما

اولین نفری باشید که نظر یا سوالتان را ثبت میکنید!

نظر شما

ایمیل شما هرگز منتشر نخواهد شد!!!