ارورهای ساید بای ساید | خطا های ساید بای ساید

ارورهای ساید بای ساید

ارور ساید بای ساید

ارورهای تمامی برندهای ساید بای ساید

ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل RS11

 

E1 -  خطای سنسور محیطی فریزر - مقدار مقاومت سنسور محیطی فریزر چک شود - خرابی سنسور محیطی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E2 -  خطای سنسور محیطی یخچال - مقدار مقاومت سنسور محیطی یخچال بررسی شود - خرابی سنسور محیطی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E4 -  خطای سنسور دیفراست فریزر - مقدار اهم سنسور دیفراست فریزر چک شود - خرابی سنسور دیفراست - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E5 -  خطای سنسور دیفراست یخچال - مقدار اهم سنسور دیفراست یخچال چک شود - خرابی سنسور دیفراست یخچال - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E6 -  خطای سنسور بیرونی یا محیطی دستگاه - خرابی سنسور بیرونی یا محیطی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E7 -  خطای سنسور کشوی مجزای داخل یخچال - مقدار مقاومت سنسور کشوی داخل یخچال بررسی شود - خرابی سنسور کشوی مجزای داخل یخچال - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E8 -  خطای سنسور یخساز - چک کردن مقدار مقاومت سنسور یخساز - خرابی سنسور یخساز - سیم های مرتبط به سنسور بررسی شود و در آخر مشکل از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E13 -  خطای سنسور رطوبت - خرابی سنسور رطوبت - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E14 -  این خطای سنسور محفظه یخساز می باشد - خرابی سنسور یخساز مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E21 -  این خطا مربوط می شود به فن فریزر - سوختگی فن فریزر مقدار اهم فن چک شود - خرابی از مدار برد اصلی دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E22 -  مشکل این خطا از فن یخچال است - ممکن است خرابی از فن یخچال باشد مقدار اهم فن چک شود - خرابی از مدار برد اصلی دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E23 -  این خطا مربوط است به دیفراست فریزر - خرابی سنسور دیفراست - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E24 -  خطای سیستم دیفراست فریزر

E25 -  خطای دیفراست یخچال

E26 -  خطای یخساز

E27 -  خطای هیتر دمپر کشوی مجزا

E39 -  خطای سیستم یخساز

E40 -  خطای فن محفظه یخساز

E41 -  خطای ارتباط بین برد الکترونیک اصلی و نمایشکر (پنل)

E81 -  خطای عدم استارت موتور کمپرسور

E82 -  خطای مدریت هوشمند انرژی

E83 -  خطای جریان غیرعادی در موتور کمپرسور

E84 -  خطای قفل شدن موتور کمپرسور روی دور بالا

E85 -  خطای پایین بودن ولتاژ موتور کمپرسور

E86 -  خطای بالا بودن ولتاژ موتور کمپرسور

 

ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل RT79k

R-1-b - مشکل ارور از سنسور دمای یخچال می باشد - معیوب بودن سنسور مقدار اهم سنسور چک شود - بررسی سیم های مرتبط به سنسور - خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F-1-a - اشکال این خطا از سنسور بیرونی محیط می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود - سیم کشی بررسی شود و در آخر مشکل از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F-1-b - این خطا مربوط می شود به سنسور فریزر - قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور فریزر مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F-1-c - پیغام خطا از سنسور دیفراست فریزر می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور دیفراست - سیم کشی چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد دستگاه باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

R-1-f - علت خطا از سنسور کشوی مجزای داخل یخچال - بررسی سیم های ارتباطی - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F-1-g - پیغام خطا مربوط به سنسور دیفراست فریزر - چک کردن مقدار اهم سنسور دیفراست فریزر - خرابی سنسور دیفراست فریزر و تعویض آن - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F-1-d - این خطا مربوط می شود به فن فریزر - سوختگی فن فریزر مقدار اهم فن چک شود - تعویض فن و در آخر خرابی از مدار برد اصلی دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F-1-e - این خطا مربوط است به فن کندانسور - دور پایین فن کندانسور باعث خطا می شود - سیم های مرتبط به فن بررسی شود - تعویض فن و در آخر ایراد از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F-10-b - مشکل این ارور از هیتر دمپر یخچال می باشد - ممکن است مشکل از سوختگی فن و یا شکستگی پروانه باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F-10-a - علت خطا از هیتر دمپر محفظه سرد کننده سریع می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور یخچال ساید بای ساید سامسونگ اینورتر چراغ چشمک زن

1 - زمانی که نمایشگر جلو فقط یک چراغ شروع به چشمک زدن مکررمی کند خطای استارت می باشد

2 - زمانی که نمایشگر جلو دو چراغ شروع به چشمک زدن مکررمی کند خطای برد الکترونیک اینورتر می باشد

3 - زمانی که نمایشگر جلو سه چراغ شروع به چشمک زدن مکررمی کند خطای دور موتور کمپرسور می باشد

4 - زمانی که نمایشگر جلو چهار چراغ شروع به چشمک زدن مکررمی کند خطای موتور کمپرسور می باشد

5 - زمانی که نمایشگر جلو پنج چراغ شروع به چشمک زدن مکررمی کند خطای پایین بودن ولتاژ ورودی دستگاه می باشد

6 - زمانی که نمایشگر جلو شش چراغ شروع به چشمک زدن مکررمی کند خطای بالا بودن ولتاژ ورودی دستگاه می باشد

 

ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل ; Massimo

41E - خطای ارتباط بین برد الکترونیک اصلی و نمایشکر (پنل)

27E - خطای هیتر دمپر کشوی مجزا

25E - خطای سیستم دیفراست یخچال

24E - خطای سیستم دیفراست فریزر

23E - خطای فن کندانسور دستگاه

22E - خطای فن یخچال

21E - خطای فن فریزر

13E - خطای سنسور رطوبت

7E - خطای سنسور کشوی مجزای داخل یخچال

6E - خطای سنسور بیرونی یا محیطی دستگاه

5E - خطای سنسور دیفراست یخچال

4E - خطای سنسور دیفراست فریزر

2E - خطای سنسور محیطی یخچال

1E - خطای سنسور محیطی فریزر

 

ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل : FRENCH 2

R-1-a - خطای مربوط به سنسور یخساز

R-1-b - خطای اشکال در سنسور دمای یخچال

R-1-c - اشکال مربوط است به سنسور دیفراست یخچال

R-1-d - خطای مربوط به فن یخچال

R-1-e - این خطا مربوط است به سیستم یخساز یخچال

R-1-g - اشکال در خطای سیستم دیفراست یخچال

R-10-b - اشکال در خطای سنسور محفظه کشوی سرد کننده یخچال - سنسور کشوی مجزای داخل یخچال 

R-10-g - خطای هیتر تانک واتر یخچال

F-1-d - اشکال در فن فریزر می باشد

F-1-e - خطای فن کندانسور فریزر

R-1-f - این خطا سنسور محفظه یخساز

F-1-f - خطای سنسور محفظه یخساز فریزر

F-1-g - اشکال از سیستم دیفراست فریزر

F-10-b - ایراد از فن محفظه یخساز در یخچال می باشد

F-1-c - اشکال مربوط می شود به سنسور دیفراست فریزر

F-1-a - خطای سنسور خارجی فریزر

F-1-b - خطای سنسور دمای فریزر

F-10-g - خطای ارتباط بین برد الکترونیک اصلی و نمایشکر (پنل)

F-10-f - خطای ارتباط بین برد اصلی و برد کمپرسور (موتور)

 

ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل : FRENCH -4

1E - خطای سنسور محیطی فریزر - مقدار مقاومت سنسور محیطی فریزر چک شود - خرابی سنسور محیطی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

2E - خطای سنسور محیطی یخچال - مقدار مقاومت سنسور محیطی یخچال بررسی شود - خرابی سنسور محیطی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

4E - خطای سنسور دیفراست فریزر - چک کردن مقدار اهم سنسور دیفراست فریزر - خرابی سنسور دیفراست فریزر - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

5E - خطای سنسور دیفراست یخچال - چک کردن مقدار اهم سنسور دیفراست یخچال - خرابی سنسور دیفراست - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

6E - خطای سنسور محیطی و یا دمای اطراف دستگاه - بررسی مقدار اهم سنسور محیطی - معیوب بودن سنسور محیطی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

7E - خطای سنسور کشوی مجزای داخل یخچال - مقدار اهم سنسور کشوی داخل یخچال چک شود - خرابی سنسور کشوی مجزای یخچال - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

13E - خطای سنسور رطوبت - چک کردن مقدار اهم سنسور رطوبت - خرابی سنسور رطوبت - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

14E - خطای سنسور یخساز - چک کردن مقدار اهم سنسور یخساز - خرابی سنسور یخساز - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

15E - خطای سنسور محفظه یخساز - مقدار مقاومت سنسور محفظه چک شود - خرابی سنسور محفظه یخساز -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

21E - این خطا مربوط می شود به فن فریزر - مقدار مقاومت فن بررسی شود - سوختگی فن فریزر - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

22E - این خطا مربوط می شود به فن یخچال - مقدار مقاومت فن بررسی شود - سوختگی فن یخچال - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

23E - خطای فن کندانسور دستگاه - چک کردن مقدار مقاومت فن کندانسور - خرابی فن کندانسور - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

24E - خطای سیستم دیفراست فریزر - بررسی مقدار مقاومت دیفراست - خرابی سیستم دیفراست فریزر - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

25E - این خطا مربوط است به سیستم دیفراست یخچال - بررسی مقدار مقاومت دیفراست یخچال - سوختگی سیستم دیفراست یخچال - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

27E - اشکال از هیتر دمپر کشوی مجزا - مقدار اهم هیتر دمپر چک شود - سوختگی هیتر دمپر - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

39E - اشکال از سیستم یخساز دستگاه می باشد - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

40E - خطای فن محفظه یخساز - سوختگی فن محفظه یخساز - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

41E - خطای ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر (پنل) - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل RT81

کد خطا 1 - این خطا مربوط می شود به سنسور فریزر - قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور فریزر مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی چک شود و در آخر خرابی از مدار برد الکترونیک است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 2 - مشکل ارور سنسور یخچال - معیوب بودن سنسور مقدار اهم سنسور چک شود - بررسی سیم های مرتبط به سنسور - خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 4 - این خطا مربوط می شود به سنسور دیفراست فریزر دستگاه - قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی چک شود و در آخر خرابی از مدار برد الکترونیک است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 6 - مشکل ارور از سنسور محیطی می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود - ممکن است خرابی از برد باشد - سیم های ارتباطی بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 7 - خطای سنسور دمای محفظه مجزای داخل یخچال - مقدار اهم سنسور محفظه مجزای داخل یخچال چک شود - خرابی سنسور کشوی مجزای یخچال - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 21 - این خطا مربوط می شود به فن یخچال - مقدار مقاومت فن یخچال بررسی شود - سوختگی فن فریزر - سیم های ارتباطی بررسی شود و در آخر مشکل از برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 23 - این خطا مربوط است به فن کندانسور - دور پایین فن کندانسور باعث خطا می شود - تعویض فن - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 24 - این خطا مربوط می شود به فن فریزر - مقدار مقاومت فن بررسی شود - سوختگی فن فریزر - سیم های ارتباصی به فن بررسی شود و در آخر خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 27 - اشکال از هیتر دمپر می باشد - مقدار مقاومت هیتر چک شود - سوختگی هیتر دمپر و تعویض آن - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 63 - علت ارور از هیتر دمپر یخچال می باشد - مقدار مقاومت هیتر چک شود - سوختگی هیتر دمپر و تعویض آن - سیم کشی بررسی شود - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 81 - خطای عدم استارت موتور کمپرسور - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا 82 - خطای مدریت هوشمند انرژی

کد خطا 83 - خطای جریان غیرعادی در موتور کمپرسور IPM

کد خطا 84 - مشکل این خطا قفل شدن موتور کمپرسور روی دور بالا - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا 85 - خطای پایین بودن ولتاژ موتور کمپرسور

کد خطا 86 - خطای بالا بودن ولتاژ موتور کمپرسور

 

ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل : HM 12

1E - خطای سنسور دمای فریزر - مقدار اهم سنسور دمای فریزر چک شود - خرابی سنسور دمای فریزر - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

2E - خطای سنسور دمای یخچال - مقدار اهم سنسور دمای یخچال بررسی شود - خرابی سنسور دمای یخچال - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

4E - اشکال در سنسور دیفراست فریزر می باشد - چک کردن مقدار اهم سنسور دیفراست فریزر - خرابی سنسور دیفراست فریزر - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

5E - اشکال در سنسور دیفراست یخچال می باشد - چک کردن مقدار اهم سنسور دیفراست یخچال - خرابی سنسور دیفراست - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

6E - خطای سنسور محیط بیرون دستگاه - بررسی مقدار اهم سنسور محیطی - معیوب بودن سنسور محیط بیرون - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

7E - خطای سنسور دمای محفظه مجزای داخل یخچال - مقدار اهم سنسور محفظه مجزای داخل یخچال چک شود - خرابی سنسور کشوی مجزای یخچال - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E8 - اشکال از سنسور یخساز دستگاه می باشد - مقدار اهم سنسور یخساز چک شود - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

21E - این خطا مربوط می شود به فن فریزر - مقدار اهم فن فریزر بررسی شود - سوختگی فن فریزر - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

22E - این خطا مربوط می شود به فن یخچال - مقدار اهم فن یخچال بررسی شود - سوختگی فن یخچال - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

23E - خطای فن کندانسور دستگاه - چک کردن مقدار اهم فن کندانسور - خرابی فن کندانسور - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

24E - خطای سیستم دیفراست فریزر - بررسی مقدار اهم دیفراست فریزر - خرابی سیستم دیفراست فریزر - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

25E - این خطا مربوط است به سیستم دیفراست یخچال - بررسی مقدار اهم دیفراست یخچال - سوختگی سیستم دیفراست یخچال - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

26E - اشکال در سیستم یخساز دستگاه می باشد - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

27E - اشکال از هیتر دمپر می باشد - مقدار اهم هیتر چک شود - سوختگی هیتر دمپر - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

41E - خطای ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر (پنل) - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل FSR RH 77H90507F/HC

کد خطا 1 - این خطا مربوط می شود به سنسور فریزر - قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور فریزر مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی چک شود و در آخر خرابی از مدار برد الکترونیک است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 2 - مشکل ارور سنسور یخچال - معیوب بودن سنسور مقدار اهم سنسور چک شود - بررسی سیم های مرتبط به سنسور - خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 4 - این خطا مربوط می شود به سنسور دیفراست فریزر دستگاه - قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی چک شود و در آخر خرابی از مدار برد الکترونیک است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 6 - مشکل ارور از سنسور محیطی می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود - ممکن است خرابی از برد باشد - سیم های ارتباطی بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 8 - خطای سنسور یخساز - چک کردن مقدار مقاومت سنسور یخساز - خرابی سنسور یخساز - سیم های مرتبط به سنسور بررسی شود و در آخر مشکل از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 13 - علت خطا وربوط است به سنسور رطوبت - خرابی سنسور رطوبت سیم کشی چک شود - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 21 - این خطا مربوط می شود به فن فریزر - مقدار مقاومت فن فریزر بررسی شود - سوختگی فن فریزر - سیم های ارتباطی بررسی شود و در آخر مشکل از برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 23 - این خطا مربوط است به فن کندانسور - دور پایین فن کندانسور باعث خطا می شود - تعویض فن - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 24 - خطای سیستم دیفراست فریزر

کد خطا 26 - علت ارور از سیستم موتور یخ ساز می باشد - سوختگی موتور - سیم های ارتباطی به موتور بررسی شود - خرابی از برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 27 - خطای هیتر دمپر کشوی مجزا

کد خطا 41 - علت خطا ایراد در برد اصلی دستگاه می باشد - خرابی مدار برد اصلی و یا خرابی برد نمایشگر عدم ارتباط بین دو برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 44 - پیغام این خطا مربوط می شود به خرابی برد اینورتر - بررسی ارتباط بین برد اصلی و برد اینورتر - ممکن است خرابی از برد اصلی هم باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 46 - خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه - بررسی سیم کشی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا 71 - مشکل این خطا از دمای غیر طبیعی در فریزر می باشد - چشمک زدن نشانگرها - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا 72 - اشکال این ارور از دمای غیر طبیعی در یخچال می باشد - چشمک زدن نشانگرها - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا 81 - خطای عدم استارت موتور کمپرسور - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا 83 - خطای جریان غیرعادی در موتور کمپرسور IPM

کد خطا 84 - مشکل این خطا قفل شدن موتور کمپرسور روی دور بالا - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا 85 - خطای پایین بودن ولتاژ موتور کمپرسور

کد خطا 86 - خطای بالا بودن ولتاژ موتور کمپرسور

 

ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل RR19 - 20

شرح خطا 2 - مشکل ارور سنسور یخچال - معیوب بودن سنسور مقدار اهم سنسور چک شود - بررسی سیم های مرتبط به سنسور - خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

شرح خطا 5 - این خطا مربوط می شود به سنسور دیفراست یخچال - قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی چک شود و در آخر خرابی از مدار برد الکترونیک است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

شرح خطا 6 - مشکل ارور از سنسور محیطی می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود - ممکن است خرابی از برد باشد - سیم های ارتباطی بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

شرح خطا 7 - این خطا مربوط می شود به فن یخچال - مقدار مقاومت فن یخچال بررسی شود - سوختگی فن فریزر - سیم های ارتباطی بررسی شود و در آخر مشکل از برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

شرح خطا 8 - پیغام این ارور از فن کمپرسور (کندانسور) یخچال - سیم های ارتباطی چک شود - مقدار مقاومت فن چک شود - تعویض فن و در آخر خرابی مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

شرح خطا 9 - این خطا مربوط است به دیفراست یخچال - خرابی سنسور دیفراست - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارورهای یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل Hermes| RF34H9950S4/HC

1E -  خطای سنسور محیطی فریزر - مقدار مقاومت سنسور محیطی فریزر چک شود - خرابی سنسور محیطی و تعویض آن و در آخر مشکل از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

2E -  خطای سنسور محیطی یخچال - مقدار مقاومت سنسور محیطی یخچال بررسی شود - سیم های ارتباطی چک شود - خرابی سنسور محیطی و تعویض آن و در آخر اشکال از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

4E -  خطای سنسور دیفراست فریزر - مقدار اهم سنسور دیفراست فریزر چک شود - سیم کشی بررسی شود - خرابی سنسور دیفراست و تعویض آن و در آخر ایراد از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

5E -  خطای سنسور دیفراست یخچال - مقدار اهم سنسور دیفراست یخچال چک شود - خرابی سنسور دیفراست یخچال و تعویض آن - سیم های متصل به سنسور چک شود و در آخر اشکال از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

6E -  خطای سنسور خارجی یا محیطی دستگاه - خرابی سنسور خارجی و تعویض سنسور - سیم های متصل به سنسور چک شود و در آخر ایراد از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

7E -  خطای سنسور محفظه آشپز - مقدار مقاومت سنسور بررسی شود - خرابی سنسور و تعویض آن - سیم کشی بررسی شود و در آخر مشکل از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

9E - علت خطا مربوط است به سنسور قسمت Cool Select Zone - خرابی سنسور و تعویض آن

11E - اشکال این ارور از سنسور دیفراست Cool Select Zone - سیم های مرتبط به سنسور چک شود - خرابی سنسور و تعویض آن و در آخر ایراد از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

13E -  خطای سنسور رطوبتی - خرابی سنسور رطوبت و تعویض آن - سیم کشی چک شود و در آخر مشکل از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

14E -  این خطای سنسور محفظه یخساز می باشد - خرابی سنسور یخساز مقدار اهم سنسور چک شود - تعویض سنسور - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

15E - پیغام خطا مربوط است به سنسور یخساز - مقدار اهم سنسور چک شود - یسم های ارتباطی بررسی شود - تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

16E - علت خطا از سنسور رطوبتی داخل یخچال می باشد - سیم کشی چک شود - مقدار اهم سنسور بررسی شود تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

21E -  این خطا مربوط می شود به فن فریزر - سوختگی فن فریزر مقدار اهم فن چک شود - تعویض فن و در آخر خرابی از مدار برد اصلی دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

22E -  مشکل این خطا از فن یخچال است - ممکن است خرابی از فن یخچال باشد مقدار اهم فن چک شود - سیم کشی چک شود و در آخر مشکل از مدار برد اصلی دستگاه می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

23E -  این خطا مربوط است به فن کمپرسور می باشد  - خرابی فن کمپرسور و تعویض آن  - سیم های مرتبط به فن چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد دستگاه باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

24E -  خطای سیستم دیفراست فریزر - عدم دیفراست فریزر

29E -  مشکل ارور مربوط می شود به عدم دیفراست Cool Select Zone

31E -  اشکال خطا از فن Cool Select Zone - خرابی فن و تعویض آن

39E -  علت ارور از سیستم موتور یخ ساز می باشد - سوختگی موتور - سیم های ارتباطی به موتور بررسی شود - خرابی از برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

40E -  خطای فن محفظه یخساز - سوختگی فن و تعویض آن - ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

44E - این خطا مربوط است به خطای ارتباط بین کمپرسوراینورتر( فریزر) و مدار برد اصلی دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

45E - مشکل ارور از ارتباط بین کمپرسوراینورتر( یخچال) و مدار برد اصلی دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

46E - علت خطا Main MICOM↔I/O Expander  برد Maine تعویض گردد

47E - خطای ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر (پنل) - سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

61E - اشکال این خطا از هیتر یخساز می باشد - بررسی سیم های ارتباطی - تعویض هیتر - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

62E - پیغام خطا مربوط است به فن قسمت آشپز - سیم کشی مرتبط به فن بررسی شود - تعویض فن و در آخر مشکل از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

65E - مشکل ارور از هیتر دور محفظه یخساز می باشد - مقدار مقاومت هیتر چک شود - سیم کشی چک شود - تعویض هیتر و در آخر ایراد از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

66E - علت خطا مربوط می شود به هیتر دور درب - مقدار مقاومت هیتر چک شود - سیم کشی چک شود - تعویض هیتر و در آخر ایراد از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

71E - این ارور از بالا بودن دمای فریزر می باشد - نمایشگر چشمک می زند

72E - اشکال خطا از بالا بودن دمای یخچال می باشد - نمایشگر چشمک می زند

81E -  خطای عدم استارت موتور کمپرسور - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

82E -  خطای مدریت هوشمند انرژی - خطای IPM کمپرسور فریزر

83E -  خطای جریان غیرعادی در موتور کمپرسور فریزر معیوب بودن کمپرسور - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

84E -  خطای قفل شدن موتور کمپرسورفریزر روی دور بالا - چک کردن سیکل تبرید - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

85E -  خطای پایین بودن ولتاژ موتور کمپرسور فریزر

86E -  خطای بالا بودن ولتاژ موتور کمپرسور فریزر

87E - مشکل این ارور مربوط است به استارت نخوردن کمپرسور یخچال - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

88E - علت خطا از IPM کمپرسور یخچال می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

89E - پیغام خطا مربوط به خرابی کمپرسور یخچال می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

90E - اشکال خطا مربوط به خرابی کمپرسور یخچال می باشد چک کردن سیکل تبرید - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

91E - این خطا از ولتاژ پایین در کمپرسور یخچال می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

92E - مشکل خطا از بالا بودن بیش از حد ولتاژ در کمپرسور یخچال می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور ساید بای ساید ال جی LG

کد خطا FS-Er - علت خطا از سنسور فریزر - مقدار اهم سنسور چک شود - بررسی سیم های ارتباطی و در آخر مشکل از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا  Er -rS - علت خطا از سنسور یخچال - مقدار اهم سنسور چک شود - بررسی سیم های ارتباطی و در آخر مشکل از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا Er -R2 - مشکل ارور از اخنلال در عملکرد سنسور محیط یخچال می باشد - بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن - چک کردن سیم کشی و در آخر خرابی مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا DS - اشکال این خطا از سنسور دیفراست فریزر و یخچال می باشد - سیم کشی چک شود تعویض سنسور و در آخر برد چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا dH - علت ارور از عملکرد ناقص هیتر دیفراست یخچال و یا هیتر دیفراست فریزر - بررسی هیتر و تعویض آن و در آخر اشکال از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا FF - این خطا از فن اوپراتور فریزر می باشد - سیم های ارتباطی چک شود - تعویض فن اوپراتور و در آخر ایراد از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا IF - پیغام خطا از فن یخساز - بررسی فن یخساز و سیم های ارتباطی به فن - تعویض فن و در آخر اشکال از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا rF - این خطا مربوط می شود به فن یخچال - مقدار اهم فن یخچال بررسی شود - سوختگی فن یخچال - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا CF - این خطا مربوط است به فن کندانسور - دور پایین فن کندانسور باعث خطا می شود - تعویض فن و در آخر ایراد از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا CO - علت ارور خطای ارتباطی می باشد - مشکل در ارتباط بین برد اصلی و برد نمایشگر

کد خطا rt - اشکال خطا از اختلال در عملکرد نادرست سنسور محیط - بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن و در آخر ایراد از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا IC - پیغام خطا از سنسور یخ ساز مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی بررسی شود - تعویض سنسور ودر آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا It - مشکل ارور از عملکرد نادرست کیت یخساز می باشد - بررسی سیم های ارتباطی - بررسی ولتاژ خروجی موتور یخساز ولتاژ بین 5 تا 15 ولت باشد - چک کردن وضعیت یخساز - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا SS - علت خطا مربوط است به سنسور مخزن آب - بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن مقاومت سنسور بین 6 تا 300 کیلو اهم - سیم های مرتبط به سنسور چک شود و در آخر اشکال از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا DHE - پیغام خطا مربوط است به المنت - مقدار مقاومت المنت چک شود - المنت تعویض شود و در آخر خرابی مدار برد کنترل - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا CF - این خطا مربوط است به فن کندانسور - دور پایین فن کندانسور باعث خطا می شود - سیم های مرتبط به فن چک شود تعویض فن و در آخر مشکل مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور ساید بای ساید اسنوا

کد خطا F1 - این خطا مربوط می شود به سنسور فریزر - قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور فریزر مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا R1 - مشکل این خطا از سنسور یخچال می باشد - قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور یخچال مقدار مقاومت سنسور بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا RT - اشکال این خطا به سنسور دمای اتاق مربوط می باشد - قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور دمای اتاق مقدار اهم سنسور دما چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کدخطا D1 - این خطا مربوط می شود به سنسور دیفراست دستگاه - قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا DR - مشکل این خطا از سوئیچ درب می باشد - سوختگی سوئیچ درب یخچال - خرابی از مدار برد الکترونیک است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا DF - اشکال این خطا به سوئیچ درب فریزر مربوط است - خرابی سوئیچ درب فریزر - خرابی از مدار برد الکترونیک است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا DH - این خطا مربوط می شود به سوئیچ درب محفظه بار - سوختگی سوئیچ درب محافظ بار - خرابی از مدار برد الکترونیک است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E1 - مشکل این خطا از سنسور یخ ساز می باشد - خرابی قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور یخ ساز مقدار مقاومت سنسور بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا EF - اشکال این خطا به سنسور جریان آب دستگاه مربوط می باشد - خرابی و یا اتصال کوتاه سنسور جریان آب مقدار اهم سنسور جریان آب چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا Et - علت خطا از سوئیچ زیر قالب یخ می باشد - خرابی سوئیچ و تعویض آن - سیم کشی چک شود

کد خطا E9 - مشکل خطا خرابی شیر برقی می باشد شیر برقی ورودی آب را تست نمایید - تعویض شیر برقی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ES - خطای پدال آب - هر زمان پدال آب برای مدت 60 ثانیه نگه داشته شود عملکرد شیر برقی متوقف می شود و ارور میدهد - خرابی میکروسوئیچ پدال - بررسی سیم های ارتباطی - ممکن است برد ایراد داشته باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا EA - علت ارور از سیستم موتور یخ ساز می باشد - سوختگی موتور - سیم های ارتباطی به موتور بررسی شود - خرابی از برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا Eu - این خطا از خرابی سوئیچ بال مرغی می باشد - test switc بررسی عملکرد بال مرغی

کد خطا C1 - اشکال این ارور از سیستم موتور و یا نشتی گاز می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F3 - مشکل خطا از انجام نشدن دیفراست

کد خطا d2 - فعال بودن دیفراسب دستی

کد خطا EG - این خطا مربوط است به تامین آب دستگاه - در تامین آب دستگاه اشکالی به وجود آمده - خرابی از مدار برد الکترونیک است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا EU - مشکل این خطا از سوئیچ پاکت یخ دستگاه می باشد - پر بودن پاکت یخ - خرابی از مدار برد الکترونیک است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور ساید بای ساید اسنوا مدل 250 و 290

کد خطا F1 - اشکال خطا از سنسور فریزر است - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد

کد خطا r 1 - مشکل ارور سنسور یخچال - معیوب بودن سنسور مقدار اهم سنسور چک شود - بررسی سیم های مرتبط به سنسور - خرابی از مدار برد

کد خطا r t - پیغام این خطا مربوط است به سنسور درجه حرارت محیط - خرابی سنسور مقدار مقاومت سنسور چک شود - چک کردن سیم های ارتباطی - ممکن است خرابی از برد باشد

کد خطا d1 - این ارور از سنسور دیفراست می باشد - خرابی سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود و در اخر خرابی از مدار برد می باشد

کد خطا dr - اشکال خطا از سوئیچ یخچال است - چک کردن درب و یا باز بودن بیش از یک ساعت درب - سوختگی سوئیچ و تعویض آن

کدخطا df - مشکل ارور از سوئیچ فریزر است - چک کردن درب و یا باز بودن بیش از یک ساعت درب - سوختگی سوئیچ و تعویض آن

کد خطا dH - پیغام این خطا مربوط است به سوئیچ Home dar چک کردن درب و یا باز بودن بیش از یک ساعت درب - سوختگی سوئیچ و تعویض آن

کد خطا E1 - این ارور از قطعی سنسور قالب یخ می باشد - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود - بررسی سیم های ارتباطی به سنسور

کد خطا Et - اشکال خطا از سوئیچ زیر قالب یخ می باشد - test switch اشکال دارد - سوئیچ تعویض گردد و در آخر ممکن است خرابی از برد باشد

کد خطا EF - خطا از خرابی سنسور جریان آب می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود

کد خطا E9 - مشکل ارور اشکال در سیستم آب رسانی است - سیستم آب رسانی بررسی شود

کد خطا ES - پیغام این خطا مربوط است به میکروسوئیچ پدال آب - سوختگی میکرو سوئیچ - امکان دارد خرابی از برد باشد

کد خطا EA - این ارور اشکال در موتور یخ ساز می باشد - موتور و test switch کنترل شود تعویض موتور - و در آخر خرابی از برد است

کد خطا Eu - اشکال خطا از سوئیچ بال مرغی است - با test switch عملکرد بال مرغی چک شود و در آخر خرابی از مدار برد می باشد

کد خطا C1 - مشکل ارور اشکال در سیستم موتور و یا نشتی گاز می باشد - کار کرد موتور بیش از 3 ساعت

کد خطا F3 - پیغام این خطا مربوط به انجام نشدن دیفراست - با قطع برق و وصل مجدد برق در حین کار دیفراست انجام نشود

کد خطا d2 - این ارور از فعال بودن دیفراست دستی می باشد - با نگه داشتن دکمه Ferezer Set و 5 مرتبه فشار دادن Refrigerator Set برفک زدایی دستی فعال می شود

 

ارور ساید بای ساید اسنوا مدل اروپایی

کد خطا F1 - مشکل خطا از عدم سرد شدن اوپراتور - خرابی کمپرسور - نشتی گاز مبرد - سیم های ارتباطی چک شود و در آخر مشکل از مدار برد

کد خطا F2 - علت از پایان یافتن زمان دیفراست - بالا بودن میزان برفک در اوپراتور به علت رطوبت

کد خطا F3 - اشکال خطا خرابی فن فریزر و یا فن یخچال - بررسی فن فریزر و یخچال - سیم های ارتباطی به فن چک شود - سوختگی فن و در آخر ایراد از برد

کد خطا F4 - این خطا مربوط می شود به فن کمپرسور - خرابی فن کمپرسور - سیم های ارتباطی به فن چک شود و در آخر خرابی برد

کد خطا F5 - پیغام ارور از سنسور یخچال و یا فریزر - بررسی هر دو سنسور - سیم کشی چک شود و در آخر ایراد از مدار برد

کد خطا F6 - علت خطا از سنسور اوپراتور است - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد

کد خطا F7 - مشکل ارور از سنسور دمای محیطی می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود - ممکن است خرابی از برد باشد - سیم های ارتباطی بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F8 - خطای ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر (پنل) - سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور ساید بای ساید جدید اسنوا سری 3500

کد خطا 7 - اشکال سرمایش ضعیف - خرابی کمپرسور و یا کمپرسور شارژ و یا اتصالات

کد خطا 6 - مشکل خطا از فن اوپراتور - سوختگی فن - سیم های ارتباطی چک شود و در آخر ایراد از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 12 - علت خطا دمپر - عدم اتصال کانکتور دمپر و یا خرابی دمپر - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 1 - این خطا مربوط می شود به سنسور کابین یخچال - مقدار اهم سنسور چک شود - تعویض سنسور و در آخر خرابی مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 2 - اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور کابین فریزر - مقدار اهم سنسور چک شود - تعویض سنسور و در آخر خرابی مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 4 - علت خطا از سنسور اوپراتور فریزر است - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد

کد خطا 9 - مشکل خطا از دیفراست ناموفق - تشخیص خطا تنها در سیکل دیفراست می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 11 - این خطا مربوط است به فن کندانسور - دور پایین فن کندانسور باعث خطا می شود - تعویض فن - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 10 - مشکل ارور از سنسور محیطی می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود - ممکن است خرابی از برد باشد - سیم های ارتباطی بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 13 - پیغام خطا از سنسور یخ ساز مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی بررسی شود - تعویض سنسور ودر آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 14 - علت ارور از سیستم موتور یخ ساز می باشد - سوختگی موتور - خرابی هیتر - سیم های ارتباطی به موتور بررسی شود - خرابی از برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 16 - مشکل ارور از سوئیچ درب فریزر - درب فریزر بیش از 1 ساعت باز مانده - ممکن است خرابی از سوئیچ در باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 17 - این خطا از سوئیچ یخچال می باشد - درب یخچال بیش از 1 ساعت باز مانده - ممکن است خرابی از سوئیچ در باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 18 - اشکال از کلید درب هوم بار - اگر درب یخچال و یا هوم بار بیش از 1 ساعت باز بماند ارور می دهد

کد خطا 00 - بدون خطا عملکرد عادی دستگاه

کد خطا ER- SE - خطای ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر (پنل) - سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

نمایش یک خطا تیره - خطای پدال آب - هر زمان پدال آب برای مدت 60 ثانیه نگه داشته شود عملکرد شیر برقی متوقف می شود و ارور میدهد - خرابی میکروسوئیچ پدال - بررسی سیم های ارتباطی - ممکن است برد ایراد داشته باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

نمایش یک خطا تیره - علت ارور  پدال یخ - هر زمان پدال یخ برای مدت 60 ثانیه نگه داشته شود عملکرد موتور یخ خرد کن متوقف می شود و ارور میدهد - خرابی میکروسوئیچ پدال - بررسی سیم های ارتباطی - ممکن است خرابی از برد هم باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

نمایش یک خطا تیره - مشکل خطا از فرمان برد - خرابی مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

نمایش دو خطا تیره در نمایش گر - - خطای تغذیه برد نمایش - خرابی برد نمایشگر - سیم های ارتباطی بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور ساید بای ساید بوش

کد خطا F1 - خطای سنسور قسمت فریزر - مقدار اهم سنسور محیطی فریزر چک شود - خرابی سنسور محیطی تعویض آن - ودر آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F3 - آخرین دیفراست بیش از حد طولانی شده و با به اتمام رسیدن زمان قطع شده نه از طریق سنسور دیفراست - خرابی المنت و ترموفیوز - تعویض المنت دیفراست و ترموفیوز - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا r1 - خطای سنسور قسمت یخچال - مقدار مقاومت سنسور محیطی یخچال بررسی شود - خرابی سنسور قسمت یخچال - ودر آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا r t - اشکال این خطا از سنسور محیطی می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود - ممکن است خرابی از برد باشد - سیم های ارتباطی بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا red - مشکل ارور از سنسور محیطی می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود - ممکن است خرابی از برد باشد - سیم های ارتباطی بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا d1 - پیغام خطا از سنسور دیفراست - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور دیفراست - ممکن است خرابی از مدار برد دستگاه باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا dr - این خطا از خرابی کلید درب یخچال است تعویض کلید - درب یخچال را باز و بسته نمایید - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا df - اشکال این ارور از خرابی کلید درب فریزر است تعویض کلید - درب یخچال را باز و بسته نمایید - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E1 - این ارور از قطعی سنسور یخساز می باشد - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور یخ ساز چک شود - بررسی سیم های ارتباطی به سنسور

کد خطا EF - مشکل خطا از سنسور آبشمار - خرابی از شیر برقی ورودی آب - کل سیستم شیر برقی را تعویض نمایید - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا Et - پیغام خطا از خرابی کلید یخساز - یخساز را تست نمایید - تعویض کلید یخساز - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا Eu - این خطا مربوط می شود به کلید خاموش و روشن یخساز - تست یخساز و تعویض کلید یخساز - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ES - اشکال ارور خرابی کلید یخ ریز - محفظه آبریز یخ ساز را تست نمایید - کلید یخ ریز تعویض شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا Ea - این ارور اشکال در موتور یخ ساز می باشد - موتور و test switch کنترل شود تعویض موتور - و در آخر خرابی از برد است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا Eg - مشکل خطا خرابی شیر برقی می باشد شیر برقی ورودی آب را تست نمایید - تعویض شیر برقی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور ساید بای ساید پاکشوما

کد خطا E1 - مشکل ارور سنسور یخچال - معیوب بودن سنسور مقدار اهم سنسور چک شود - بررسی سیم های مرتبط به سنسور - خرابی از مدار برد

کد خطا E2 - اشکال خطا از سنسور فریزر است - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد

کد خطا E3 - علت خطا از سنسور ضد برفک می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود سیم کشی ارتباطی بررسی شود - تعویض سنسور ودر آخر خرابی از برد

کد خطا E8 - مشکل ارور از سنسور دمای محیطی می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود - ممکن است خرابی از برد باشد - سیم های ارتباطی بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E0 - پیغام خطا از سنسور یخ ساز مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی بررسی شود - تعویض سنسور ودر آخر خرابی از مدار برد

کد خطا EE - پیغام خطا از سنسور یخ ساز مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی بررسی شود - تعویض سنسور ودر آخر خرابی از مدار برد

 

ارور ساید بای ساید بلومبرگ

کد خطا E0 - اشکال از سنسور هوای محفظ فریزر می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - خرابی مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E1 - اشکال خطا از سنسور اوپراتور فریزر است - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد

کد خطا E2 - علت خطا از سنسور اوپراتور یخچال است - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد

کد خطا E3 - مشکل از سنسور هوای یخچال - مقدار اهم سنسور بررسی شود تعویض سنسور و در آخر خرابی برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 - این خطا مربوط می شد به المنت ضد برفک فریزر - مقدار مقاومت المنت چک شود هیتر تعویض شود و در آخر ایراد مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E8 - پیغام خطا از سنسور یخ ساز مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی بررسی شود - تعویض سنسور ودر آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E9 - علت ارور از سیستم موتور یخ ساز می باشد - سوختگی موتور - سیم های ارتباطی به موتور بررسی شود - خرابی از برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E10 - اشکال این خطا از سنسور هوای فلکسی می باشد - سیم های ارتباطی بررسی شود تعویض سنسور و در آخر خرابی مدار برد- دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E11 - مشکل ارور مربوط است به سنسور اوپراتور فلکسی زون - چک کردن اهم سنسور تعویض سنسور بررسی سیم کشی و در آخر مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E12 - این خطا مربوط می شود به هیتر ضد برفک - هیتر تعویض شود بررسی سیم کشی و در آخر برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور ساید بای ساید کنوود

کد خطا E0 - اشکال خطا از سنسور فریزر است - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E1 - پیغام خطا از سنسور دیفراست - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور دیفراست - این ارور زمانی رخ میدهد که داخل یخچال فریزر یخ داشته باشد - ممکن است خرابی از مدار برد دستگاه باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 - علت این خطا مربوط است به سنسور کانال بین یخچال و فریزر - معیوب بودن سنسور تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 - این خطا از هیتر المنت - سوختگی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود تعویض المنت و در آخر ایراد از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E8 - پیغام خطا از سنسور یخ ساز مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی بررسی شود - تعویض سنسور ودر آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E9 - علت ارور از سیستم موتور یخ ساز می باشد - سوختگی موتور - سیم های ارتباطی به موتور بررسی شود - خرابی از برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور ساید بای ساید بکو

کد خطا E0 - اشکال از سنسور هوای محفظ فریزر می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - خرابی مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E1 - علت خطا از سنسور محفظه اوپراتور فریزر است - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E2 - علت خطا از سنسور محفظه اوپراتور یخچال است - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 - پیغام ارور از سنسور محفظه هوای یخچال می باشد - بررسی اهم سنسور - سیم کشی چک شود - تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 - علت ارور از سیستم موتور یخ ساز و یا سنسور یخ ساز می باشد - سوختگی موتور - خرابی سنسور و تعویض آن  - سیم های ارتباطی به موتور بررسی شود - خرابی از برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E8 - مشکل خطل مربوط است به سنسور هوا - چک کردن سنسور و تعویض آن - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود و در آخرر مشکل از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E9 - شکست lcematic

کد خطا E13 - مشکل خطا از فن FZR - سوختگی فن - سیم های ارتباطی چک شود و در آخر ایراد از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E15 - این خطا مربوط است به فن کندانسور - دور پایین فن کندانسور باعث خطا می شود - تعویض فن - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور ساید بای ساید بکو 4 درب

کد خطا E0 - اشکال از سنسور هوای محفظ فریزر می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - خرابی مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E1 - علت خطا از سنسور محفظه اوپراتور فریزر است - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E2 - علت خطا از سنسور محفظه اوپراتور یخچال است - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 - پیغام ارور از سنسور محفظه هوای یخچال می باشد - بررسی اهم سنسور - سیم کشی چک شود - تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 - علت ارور از سیستم موتور یخ ساز و یا سنسور یخ ساز می باشد - سوختگی موتور - خرابی سنسور و تعویض آن  - سیم های ارتباطی به موتور بررسی شود - خرابی از برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E8 - مشکل خطل مربوط است به سنسور هوا - چک کردن سنسور و تعویض آن - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود و در آخرر مشکل از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E9 - اشکال از موتور lcematic

کد خطا E11 - این پیغام ارور از سنسور هوای بذله گو - بررسی اهم سنسور - تعویض سنسور چک کردن سیم کشی و در آخر خرابی برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E12 - اشکال خطا سنسور اوپراتور بذله گو می باشد - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود - مقدار اهم سنسور بررسی شود - تعویض سنسور و در آخر اشکال از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور ساید بای ساید وستینگهاوس 610

کد خطا E0 - این خطا مربوط می شود به سنسور فریزر یکسره کار کردن سنسور - قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور فریزر مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E1 - این خطا مربوط می شود به سنسور دیفراست دستگاه - قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 - مشکل این خطا از سنسور یخچال به فریزر می باشد - قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور یخچال مقدار مقاومت سنسور بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 - این خطا از خود هیتر المنت است و نه از سنسور - سوختگی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود تعویض المنت و در آخر ایراد از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E8 - پیغام خطا از سنسور یخ ساز مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی بررسی شود - تعویض سنسور ودر آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E9 - علت ارور از سیستم موتور یخ ساز می باشد - سوختگی موتور - سیم های ارتباطی به موتور بررسی شود - خرابی از برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارورهای چند مدل از ساید بای ساید دوو

کد خطا F1 - این خطا مربوط می شود به سنسور فریزر - قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور فریزر مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا r1 - مشکل ارور سنسور یخچال - معیوب بودن سنسور مقدار اهم سنسور چک شود - بررسی سیم های مرتبط به سنسور - خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا rt - مشکل ارور از سنسور دمای محیطی می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود - ممکن است خرابی از برد باشد - سیم های ارتباطی بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا d1 - علت خطا از سنسور برفک زدائی - مقدار اهم سنسور چک شود - سیم کشی بررسی شود - تعویض سنسور - و در آخر ایراد از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا dr - این خطا از خرابی کلید درب یخچال است تعویض کلید - درب یخچال را باز و بسته نمایید - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا dF - اشکال این ارور از خرابی کلید درب فریزر است تعویض کلید - درب یخچال را باز و بسته نمایید - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا dH - پیغام ارور از خرابی سوئیچ در Hoem dar می باشد

کد خطا C1 - مشکل این خطا از غیر عادی بودن سیکل چرخه می باشد

کد خطا F3 - این خطا نشان دهنده غیر عادی بودن عملیات برفک زدائی می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا d2 - دستی شدن عملیات برفک زدائی

کد خطا E1 - پیغام خطا از سنسور یخ ساز مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی بررسی شود - تعویض سنسور ودر آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا EF - علت ارور مربوط است به سنسور جریان flow - سیم های ارتباطی چک شود - تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد کنترل - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا Et - اشکال خطا از سنسور تراز - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور

کد خطا E0 - مشکل خطا خرابی شیر برقی می باشد شیر برقی ورودی آب را تست نمایید - تعویض شیر برقی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا Eu - پیغام خطا از سنسور یخ ساز مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی بررسی شود - تعویض سنسور ودر آخر خرابی از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

نظرات ارزشمند شما

اولین نفری باشید که نظر یا سوالتان را ثبت میکنید!

نظر شما

ایمیل شما هرگز منتشر نخواهد شد!!!